ข้อที่ 1 สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลและสารสนเทศ

ตอบ      ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น  บุคคล  
สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

             ความหมายของสารสนเทศ  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา


            ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร?

           ข้อมูล เป็นส่วนของข้อเท็จจริง ยังไม่ได้ผ่านการตัดสินใจ
           ส่วนสารสนเทศ จะนำข้อมูลมาผ่านการตัดสินใจ นำไปใช้ทันที

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายจิรวุฒิ หงนิพนธ์ความเห็น (0)