ท่านใดที่มีความสนใจและมีข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้  ในวันนี้ วันที่  24  พฤษภาคม  2549  ได้มาเข้ารับการอบรมสัมมนา "โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี"  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่และคณะหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา จำนวนประมาณ  70  คน  โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง  แม่นมาตย์  เป็นวิทยากรที่เก่งมาก