นักบริหารรุ่น 10 พระปกเกล้า (จบ)

นักบริหารรุ่น 10 พระปกเกล้า

       รายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตร "การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 10 ของสถาบันพระปกเกล้า ตอนสุดท้ายดังนี้
นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รอง กก.อำนวยการใหญ่บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, นายไพศาล เปรมพาณิชย์นุกูล กก.บริษัท เอ็มไพรแกรนิต,  นายภุชงค์ นุตราวงศ์ สำนักงาน กกต.,  นางมณี โรจน์กนก กจ.บริษัท เออีเอส กรุ๊ป,   นายมารุต จิตรปฏิมา กระทรวงการต่างประเทศ,   พล.อ.ยอดชาย เทพยสุวรรณ กก.ตรวจเงินแผ่นดิน,   นายยุทธศักดิ์ สุภสร รอง ผอ.สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม,   พล.อ.รณฤทธิ์ ถาวรพานิช ประธานบริษัท ไทยอาร์ตบอร์นแมนูแฟคเจอริ่ง,   นางราตรี ทองเทศ ปลัดเทศบาลเมืองรังสิต,  นายลลิต ถนอมสิงห์ สำนักงาน กปร.
       น.ส.ลักษมี ศรีสมเพชร กจ.บริษัท ศรีสมเพชร กรุ๊ป,   ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,   นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล ผู้ตรวจราชการอัยการ,   นายวิเชียร วิไลงาม กจ.บริษัท  เอ็ม เอ เอ คอนซัลแดนท์,   นายวิฑูร ทวีสกุลชัย กจ.บริษัท แอลเมท ไทย,   นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอธิบดีอัยการฝ่ายเศรษฐกิจและทรัพยากร,   นางวิภา กาลอรุณกิจ กจ.บริษัท คีน แอสเซ็ท,   นายวิภาส สระรักษ์ อัยการพิเศษฝ่าย,   นายวิมล จำนงบุตร ผอ.ศูนย์ กศน. กทม.,   นายวิวรรธน์ ตั้งวิวรรธน์ กจ.บริษัท สยามราชบุรี อุตสาหกรรม
นางศิรนทร เมธีวัชรานนท์ ประธานบริษัท ชาวเวอร์คิงแมนูแฟคเจอริ่ง,   นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะ กก.อาชีวศึกษา,   นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ กจ.บริษัท โตโยต้าพาวิลเลี่ยนระยอง,   นางสนธยา ลือประไพ สำนักงบประมาณ,   ศ.นพ.สมเกียรติ รัตนศิริชัยกุล คณะแพทยศาสตร์ มศว, นายสมคาด สืบตระกูล  กก.บริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์,     ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,   นายสมภพ
ระงับทุกข์ ผู้ตรวจฯ 10 กทม.,   นายสรรพกิจ ปรีชาชนะชัย ส.ว.สุรินทร์,   นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้ตรวจฯ กระทรวงคมนาคม
       นายสำราญ ทองแพง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร,   รศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ,   นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กก.รองผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลตะวันออก,   นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์ กจ.บริษัท เอส จีเอฟ (ไทยแลนด์) เทรดดิ้ง,   นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข กก.องค์การสวนสัตว์,   นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ รองประธานบริหารบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ,   นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ กก.บริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์, พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ รอง ผบ.สส., นางสุรินา อยู่ภักดี กก.บริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์

 

       นายสุวรรณ ปิ่นรัตน์ กก.บขส.,   น.ส.สุวรรณา แสงอรุณศิริ ผอ.สนง.จัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย, พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผบ.สนง.ตรวจคนเข้าเมือง,    นายเสถียร เจนศักดิ์ศรีสกุล กจ.บริษัท เรฟเทรดดิ้ง, นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ รองผจญ.อาวุโส เครือซีพี.,   นายอนุชาติ คงมาลัย ผู้ตรวจราชการอัยการ,  นางอังคณา ไชยมนัส รอง กจ. ธอส.,   นางอัมพร นิติสิริ ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,   นายอุดมศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา กจ.บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู โพลีเอสเตอร์ อินดัสทรี้,   นางอุมาลีว์ สอาดเอี่ยม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, นางอุไร ร่มโพธิหยก ผอ.สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง,  นางอุไร อนันตสิน กจ.บริษัท บีวันคอมมูนิเคชั่น จำกัด

มติชน (คอลัมน์ ข้าราษฎร)  24  พ.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30650, เขียน: 24 May 2006 @ 12:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 04:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)