คือ ดร.จันทรวรรณ น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะทัศน์ จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาระบบบล็อก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พศ.2548 ที่ผ่านมา