ชื่อกิจกรรม  ทรายดูดจำลอง

วัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาการพฤติกรรมของสารผสมที่แสดงสมบัติเป็นทั้งของแข็งและของเหลว

เวลา                            15  นาที

อุปกรณ์            แป้งข้าวโพด  น้ำ  สีผสมอาหาร

วิธีการทำกิจกรรม

1.  น้ำแป้งข้าวโพด น้ำ ผสมและคนให้เข้ากันจนมีความหนืดพอสมควร

2.  หยดสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้เกิดความสวยงาม

3.  ลองกวนของผสมด้วยนิ้วช้าๆ  เร็วๆ  สังเกตพฤติกรรมที่ของผสมออกแรงกระทำบันทึกผลการสังเกต

ผลการทำกิจกรรม

การทดลอง

ผลการสังเกต

กวนของผสมด้วยนิ้วช้าๆ

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

กวนของผสมด้วยนิ้วเร็วๆ

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

สรุปผลการทำกิจกรรม

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

มโนทัศน์ในการทำกิจกรรม

อนุภาคของแป้งข้าวโพดเปรียบเสมือนเม็ดทรายขนาดเล็ก

ที่แสดงสถานะเป็นของเหลวและของแข็ง เมื่อมัน้ำหนักกดทับบน

ของผสม (แป้งข้าวโพดกับน้ำ) ถ้าว่างนิ่งๆ ของผสมจะแสดง

สถานะเป็นของเหลว ทำให้วัตถุนั้นๆ ค่อยๆจมลง แต่เมื่อมัน้ำหนัก

กดทับบนของผสมแบบผ่านไปอย่างรวดเร็ว ของผสมจะแสดง

สถานะเป็นของแข็งออกแรงต้านไม่ให้วัตถุนั้นจมลง