งานวิจัย

อ้อแอ้
โครงการงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2/2552

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

 

ปัญหาการเรียนรู้

            เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 คน ขาดทักษะในการอ่านคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ

 

ลักษณะ/สาเหตุของปัญหา

            1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ในภาอังกฤษไม่ออก

            2. นักเรียนจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้เป็นบางตัว

 

วิธีการแก้ปัญหา/นวัตกรรม

            -  ครูให้เด็กอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z

            -  ครูให้เด็กลากเส้นต่อจดอักษรภาษาอังกฤษ A-Z และระบายสีภาพ จากภาพต่อจุด

            -  ครูให้เด็กอ่านคำศัพท์ โดยมีภาพประกอบ

            -  ครูให้เด็กเล่นเกมเติมคำศัพท์ที่หายไป

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาการอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษา

ผู้วิจัย               นางนุชจรีย์   จาปัญญา

 

ความเป็นมาและความสำคัญ

            ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนร้าษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล โดยให้เป็นคำศัพท์พื้นฐานง่าย ๆ ใกล้ตัวเด็ก และสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็ก

            ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีความรักด้านภาษา จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดี ในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ได้ต่อไปอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 3 โดยใช้เกมการศึกษา

            2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา

 

สมุมติฐาน

            หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษา นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

 

ขอบเขตของการวิจัย

            ประชากร/ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชาย – หญิง โรงเรียนสุมานัน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 29 คน

 

กลุ่มตัวอย่าง

            นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสุมานันที่อ่านคำศัพท์ในภาษาอังกฤษไม่ได้และมีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษต่ำ

 

ระยะเวลาในการทดลอง

            ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2552สิ้นสุด เดือนมกราคม 2553 รวม 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที

 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

            1.  เกมการศึกษา (เกมเติมคำศัพท์/ ภาพต่อจุด)

            2.  ใบงานทดสอบการอ่านคำศัพท์

            3.  บัตรคำศัพท์

            4.  แบบประเมินการอ่าน

 

ตัวแปรที่ศึกษา

            ตัวแปรอิสระ   การใช้เกมการศึกษา

            ตัวแปรตาม      การอ่านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

 

วิธีดำเนินการวิจัย

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสุมานัน จำนวน 6 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่อ่านคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้ และมีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษต่ำ โดยผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการทดลอง คือ เกมการศึกษา ใบงานการทดสอบการอ่าน แบบประเมินด้านทักษะการอ่าน ก่อน-หลัง โดยนำไปทดลองใช้ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40  นาที แล้วนำผลการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ค่า  t-test ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย หรือสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V) ค่าเฉลี่ย  X  ค่าร้อยละ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#โครงการงานวิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 306082, เขียน: 15 Oct 2009 @ 11:19 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มัธลีดาวาตี กือจิ
IP: xxx.19.67.3
เขียนเมื่อ 

ต้องการดูรายละเอียดทั้งหมด

ครูอนุบาลเจ้า
IP: xxx.183.206.47
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างในงานวิจัยได้ดีมากจะขอนำไปปรับใช้กับเด็กที่สอนเพราะสอนอนุบาล2กับ3อยู่แล้ว