ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับปฐมวัย

ครูเทศบาล
ตัวอย่าง IEP

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

Individualized  Education  Program : IEP)

 

 ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ชื่อสถานศึกษา.......โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ.......ระดับ.....อนุบาล  2/2........สังกัด .....เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์..............

เริ่มใช้แผนวันที่........25   พฤษภาคม   2552......................................สิ้นสุดแผนวันที่.....30   มีนาคม   2552...............

 

๑.  ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อ-ชื่อสกุล.....เด็กชายณัฐวุฒิ     วงค์บุตรดี..................

เลขประจำตัวประชาชน - -  - -

การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด    ยังไม่จด      จดแล้ว    ทะเบียนเลขที่............................................

                วัน/เดือน/ปีเกิด..........29  ธันวาคม   2544 ...….........อายุ....7.... ปี...8..... เดือน   ศาสนา........พุทธ..........

                ประเภทความพิการ..........บกพร่องทางสติปัญญา/การเรียนรู้.....ลักษณะความพิการ...ปัญหาการพูดและการสื่อสาร...

                ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา........นายนายกมล     วงค์บุตรดี 

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา......นางจันทร์เทียม    เด็กวงค์ 

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง...........นางจันทร์เทียม    เด็กวงค์ …..….. เกี่ยวข้องเป็น........มารดา.............

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่.....162/5 .....ตรอก/ซอย........-..........หมู่ที่......1.....ชื่อหมู่บ้าน/ถนน.........-............

ตำบล/แขวง..........ป่าเซ่า.......................อำเภอ/เขต.............เมือง.......... จังหวัด................อุตรดิตถ์..............

รหัสไปรษณีย์.......53000......................โทรศัพท์............-..............................โทรศัพท์เคลื่อนที่......083-2183779..........

โทรสาร.................-......................e-mail  address

๒.  ข้อมูลด้านการศึกษา

                          ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                           เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                                  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ...........................................................ระดับ...................  พ.ศ. ..............

  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ........................ .......................ระดับ.................... พ.ศ. ..............

                                  โรงเรียนเรียนร่วม   .............................................................ระดับ...................  พ.ศ. ..............

                                  การศึกษาด้านอาชีพ...........................................................  ระดับ...................  พ.ศ. ..............

                                  การศึกษานอกระบบ............................................................ระดับ.................... พ.ศ. ..............

  การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................................ระดับ.............. ..... พ.ศ. ..............

                                  อื่นๆ.................................................................................... ระดับ.................... พ.ศ. .............

-๒ -

๓.    การวางแผนการจัดการศึกษา

 

     

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะยาว ๑  ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ทักษะด้านการเคลื่อนไหวและการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

จุดเด่น

1. สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว

 

 

 

 

2. สามารถนั่งและแกว่งไกวชิงช้าได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

3. สามารถเตะลูกบอลไปข้างหน้าได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

จุดด้อย

1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่สามารถโยน - รับลูกบอลด้วยตนเองได้

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2553

     1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถโยน – รับ ลูกบอล ด้วยตนเองได้อย่างน้อย  3  ครั้ง ใน 5 ครั้ง

 

     1. เมื่อถึงเวลาปฏิบัติกิจกรรมชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี     สามารถ  โยน – รับ ลูกบอล ด้วยตนเองได้อย่างน้อย  3  ครั้ง จากเกณฑ์ที่ตั้งไว้จำนวน  5  ครั้ง

 

   1. ประเมินผลจากการทดสอบการโยน – รับ ลูกบอล ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ       

2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้มักลุกขึ้นมาเดินและวิ่งโดยไม่สนใจฟังสิ่งใด

     2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ตามคำสั่งของครู

     2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี     สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองตามคำสั่งและข้อตกลงของครูได้ดีขึ้นอย่างน้อย 7 ใน 10  ครั้ง

   2. ครูประเมินโดยใช้วิธีการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคำสั่งและข้อตกลง ตามเกณฑ์ที่กำหนด

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ       

 

 

 

 

- ๓ -

 

     

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะยาว ๑  ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่สามารถวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ชน

     3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ชน

     3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ชน  เป็นระยะทางอย่างน้อย  10  เมตร   

3. ประเมินผลจากการวิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขวางได้โดยไม่ชน  เป็นระยะทางอย่างน้อย  10  เมตรทำได้ด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์ทำได้  7  ใน  10  ครั้ง

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ       

ทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา         

จุดเด่น

1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถ จับดินสอได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมได้                            

 

 

 

 

จุดด้อย

1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่สามารถวาดภาพตามจินตนาการได้ด้วยตนเองต้องดูตัวอย่างจึงจะสามารถวาดตามแบบได้     

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2553

     1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถวาดภาพตามจินตนาการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องดูตัวอย่าง

 

      1. เมื่อให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี     วาดภาพตามจินตนาการด้วยตนเองโดยไม่ต้องดูตัวอย่าง  เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี     สามารถวาดได้อย่างน้อย 8  ใน  10  ครั้ง

 

-  ประเมินผลจากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม

 

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

 

 

 

 

 

- ๔ -

 

     

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะยาว ๑  ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ไม่สามารถระบายสีรายละเอียดในรูปภาพได้           

     2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถระบายสีรายละเอียดในรูปภาพได้

     2.  เมื่อให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี      ระบายรายละเอียดภาพในรูปภาพเด็กชายปิติวัฒน์  จะระบายสีได้      ทุกครั้ง (ไม่มีกรอบ)

- ประเมินผล จากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ไม่สามารถตัดกระดาษเป็นรูปร่าง

ต่าง ๆ ได้

     3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถตัดกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้

     3.  เมื่อให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี     ตัดกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ เด็กชาย

ปิติวัฒน์  สามารถทำได้ 8  ใน  10  ครั้ง

-  ประเมินผลจากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

ทักษะทางสังคมและอารมณ์

จุดเด่น

1.  สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนได้

 

 

 

 

จุดด้อย

1. ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา  ของห้องเรียนได้

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2553

     1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา  ของห้องเรียนได้

     1.  เมื่อกำหนดกฎ กติกาในห้องเรียนให้ เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดีทราบเช่นการไม่เล่นในเวลาเรียน  ไม่ถอดถุงเท้า  ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน  ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน  ไม่กินขนมในห้องเรียน  เด็กชายชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี     จะสามารถปฏิบัติได้อย่างน้อย 4 ใน 5  อย่าง

-  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก

นางธนัชกร  แสงดาววี

ครูประจำชั้น

 

 

 

 

 

 

- ๕ -

 

     

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะยาว ๑  ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ทักษะการพูดและการใช้ภาษา

จุดเด่น

1. สามารถส่งเสียงพูดเป็นคำได้

 

 

   

 

จุดด้อย

1. ไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2553

1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถพูดเป็นประโยคได้

     

1. เมื่อครูชวนพูดคุยสนทนา  โต้ตอบเด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี  สามารถพูดจาโต้ตอบเป็นประโยคสั้น ๆ ได้อย่างน้อย 7  ใน  10   ครั้ง

 

 

- ครูประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก

 

นางธนัชกร  แสงดาววี

ครูประจำชั้น

2.  ไม่สามารถพูดบอกความต้องการของตนเองเป็นประโยคได้

2.  . เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถพูดบอกความต้องการของตนเองเป็นประโยคได้

2. เมื่อครูสร้างสถานการณ์โดยใช้คำถาม ให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี พูด  สามารถบอกความต้องการของตนเองเป็นประโยค เช่น อยากไปเล่นที่สนาม  อยากกินข้าว  อยากปั่นจักรยาน  อยากเข้าห้องน้ำ  อยากกินขนม  อยากเล่นของเล่น  อยากล้างมือได้ถูกต้องอย่างน้อย  5 ใน  7 ประโยค

- ครูประเมินจากการพูดบอกความต้องการของตนเองเป็นประโยคตามเกณฑ์ที่กำหนด

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

จุดเด่น

2.  สามารถนับตัวเลข 1-5 ได้

 

 

 

 

 

 

 

- ๖ -

 

                                    

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะยาว ๑  ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

จุดด้อย

1.  ไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์      ก่อน-หลัง ได้

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2553

     1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์      ก่อน-หลัง ได้

 

     1. เมื่อครูนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ มาให้ดูเด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถเรียงลำดับภาพเหตุการณ์      ก่อน-หลัง ได้  4  ใน  5  เหตุการณ์

 

-  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก

 

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่เข้าใจค่าและจำนวนตัวเลข  1 - 10      

      2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถเข้าใจค่าและจำนวนตัวเลข  1 - 10        

     2. เมื่อให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   นับเลข และเขียนเลขตามรอยประ ณัฐวุฒิ   วงษ์บุตรดี   สามารถเข้าใจค่าและจำนวนตัวเลข  1 – 10 ได้ถูกต้อง อย่างน้อย  5  ใน  10  จำนวน

- ประเมินผลจากการทดสอบการนับและการเขียนตัวเลข

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

นางธนัชกร  แสงดาววี

ครูประจำชั้น

3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่สามารถจดจำและชี้บอก ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z , ก - ฮ   ได้   

      3. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ยังไม่สามารถจดจำและชี้บอก ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z , ก - ฮ  และตัวเลข  1 – 10    ได้     

     3.1 เมื่อให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ท่องจำ และชี้บอกอักษร A –Z  ณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถชี้บอกได้ถูกต้องอย่างน้อย  10  ใน  26  ตัว

     3.2 เมื่อให้เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   ท่องจำ และชี้บอกอักษรพยัญชนะ ก - ฮ  ณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถชี้บอกได้ถูกต้องอย่างน้อย  20  ใน  44  ตัว

 

- ประเมินผลจากการทดสอบการท่องจำ และทดสอบการชี้บอกได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

นางธนัชกร  แสงดาววี

ครูประจำชั้น

- ๗ -

 

                                    

ระดับความสามารถในปัจจุบัน

เป้าหมายระยะยาว ๑  ปี

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

(เป้าหมายระยะสั้น)

การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

4. ไม่สามารถลอกตามแบบตัวอักษร  และ

สิ่งต่าง ๆ  ที่ครูเขียนบนกระดานได้

4. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถลอกตามแบบตัวอักษรและสิ่งต่าง ๆ  ที่ครูเขียนบนกระดานได้

4. เมื่อครูเขียนสิ่งต่าง ๆ บนกระดาษไวท์บอร์ด เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถลอกแบบตัวอักษรตามบนกระดานได้

 

 

 

 

-  ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก

นางสุนทรี   ธำรงโสตถิสกุล

ครูการศึกษาพิเศษ

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

จุดเด่น

- ไม่มี

 

 

 

 

จุดด้อย

- ยังไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ได้

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2553

     - เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถปฏิบัติ ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ได้

 

- เมื่อครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์บุตรดี   สามารถ เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน  อย่างน้อย  6  ใน  10  ครั้ง

 

-  จากการสังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก

 

นางสาวนิภาพร   บัวเทศ

ครูการศึกษาพิเศษ

น.ส.นภามาศ   จันทร์จิรสวัสดิ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

 

  

 -๘ -

๔.    ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

 

 

ที่

 

 

รายการ

 

 รหัส

สิ่งที่มีอยู่แล้ว

สิ่งที่ต้องการ

จำนวนเงิน

ที่ขออุดหนุน

 

เหตุผลและความจำเป็น

ผู้ประเมิน

ผู้จัดหา

วิธีการ

ผู้จัดหา

วิธีการ

(๑)

(๒)

(๓)

(๑)

(๒)

(๓)

(๑)

(๒)

(๓)

(๑)

(๒)

(๓)

1

บริการสอนเสริม

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

2

การสอนพูด

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

3

สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

4

รถจักรยาน 2 ล้อ

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน

                                                               3                                                             รายการ

รวมจำนวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน

                                           2,500                                 บาท  (..................สองพันห้าร้อยบาทถ้วน.........................)

 

  หมายเหตุ               ผู้จัดหา                      (๑)   ผู้ปกครอง                       (๒)   สถานศึกษา                  (๓)    สถานพยาบาล/อื่นๆ

                                 วิธีการ                       (๑)   ขอรับเงินอุดหนุน         (๒)   ขอยืม                           (๓)    ขอยืมเงิน

- ๙ -

 

๕. คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 

  ชื่อ                                                 ตำแหน่ง                                                   ลายมือชื่อ

 

๕.๑         นายวีระสิทธิ์   คุ้มจั่น                   ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน                         …………………

๕.๒        นางอรนุช    เชาวนปรีชา              รองผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ                 ………........……

๕.๓        นางจันทร์เทียม   เด็กวงค์            มารดา                                                                 …………………

๕.๔        นางธนัชกร   แสงดาววี                ครูประจำชั้น                                                      …………………

๕.๕        นางสุนทรี    ธำรงโสตถิสกุล       ครูการศึกษาพิเศษ                                              …………………   

๕.๖         นางสาวนิภาพร   บัวเทศ              ครูการศึกษาพิเศษ                                              ……&helli

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาพิเศษ

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่าง iep

หมายเลขบันทึก: 305894, เขียน: 14 Oct 2009 @ 16:00 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

a a
IP: xxx.49.117.194
เขียนเมื่อ 

  ได้ความรู้จากการอ่านเรื่องนี้เยอะเลย

 

ขอขอบคุณนะค่ะ ^_^

นักกิจกรรมบำบัด
IP: xxx.49.201.209
เขียนเมื่อ 

สุดยอดค่า ครูตุ๊กตา