เครื่องดนตรีไทย

          ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเรา ได้สร้างสมไว้ และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม ด้านอื่นๆ สมควรที่เราจะภาคภูมิใจ และช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป ในเบื้องต้นนี้ เราควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ดนตรีไทย อันอาจจะก่อให้เกิดความรักและ ความสนใจ ดนตรีไทยขึ้นมาได้

       ความหมายของคำว่า “ดนตรีไทย”
<div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr> <td valign="top" align="left">

                           

</td> </tr></table> </div>

           คำว่า   “ดนตรี” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ตันตริ” แปลว่า สาย หรือ เครื่องสาย พจนานุกรม  ไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ดนตรี” ว่า “ลำดับเสียงอันไพเราะ” คำว่า “ดนตรี” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “music” หมายถึงศิลปะและศาสตร์ ของการร้อยกรองเสียง หรือเสียงเครื่องดนตรี เข้าเป็นทำนอง เสียงประสาน จังหวะ ลีลา และกระแสเสียง เพื่อให้บทเพลงมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์