ดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย

          ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเรา ได้สร้างสมไว้ และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม ด้านอื่นๆ สมควรที่เราจะภาคภูมิใจ และช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป ในเบื้องต้นนี้ เราควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ดนตรีไทย อันอาจจะก่อให้เกิดความรักและ ความสนใจ ดนตรีไทยขึ้นมาได้

       ความหมายของคำว่า “ดนตรีไทย”
<div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr> <td valign="top" align="left">

                           

</td> </tr></table> </div>

           คำว่า   “ดนตรี” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ตันตริ” แปลว่า สาย หรือ เครื่องสาย พจนานุกรม  ไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ดนตรี” ว่า “ลำดับเสียงอันไพเราะ” คำว่า “ดนตรี” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “music” หมายถึงศิลปะและศาสตร์ ของการร้อยกรองเสียง หรือเสียงเครื่องดนตรี เข้าเป็นทำนอง เสียงประสาน จังหวะ ลีลา และกระแสเสียง เพื่อให้บทเพลงมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนความเห็น (1)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สมควรที่เราจะภาคภูมิใจ และช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

http://gotoknow.org/todsaporn