สภาข้าราชการและลูกจ้าง มน. ชุดใหม่

   วันนี้ต้องบอกได้ว่าสภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนไปครับ มีบุคลากรสายสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดีมาร่วมเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นครับ ตอนบ่ายวันนี้ (22 พ.ค. 49) ผมได้ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง นัดแรก ชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีคุณเสริม พัดชุมพร เลขานุการคณะเกษตรฯ เป็นประธานสภาข้าราชการฯ

   ผมติดประชุมกรรมการติดตามและประเมินควบคุมภายในของคณะฯ ตอนบ่าย ไปถึงที่ประชุมช้ากว่ากำหนด มีการเลือกกรรมการบริหารของสภาข้าราชการฯ แล้ว มีรายชื่อดังนี้ครับ

                               

 

 คุณจรัญ                   ฟุ้งเกียรติคุณ ประธานสภาข้าราชการ
 คุณธงชัย                  แสงจันทร์ รองประธานฯ คนที่ 1
 คุณประยูร                 สิงหวิภาส รองประธานฯ คนที่ 2
 คุณอนุวัทย์               เรืองจันทร์ เลขาธิการฯ
 ว่าที่ ร.อ.บุญชัย          เสริญวงศ์สัตย์ ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ
 คุณจำรัส                  ปลากัดทอง ประธานฝ่ายเหรัญญิก
 คุณบุญเลิศ                จันทร์เพ็ชร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 คุณกมลทิพย์              กมลวรเดช ประธานฝ่ายประสานงานทั่วไป
 คุณจิระประภา             ศรีปัตตา ประธานฝ่ายวางแผน 
 คุณประดับเดือน          ทองเชื้อเชิญ ประธานฝ่ายวิชาการ 

                   
         คุณจรัญ ขอให้ผมช่วยงานในตำแหน่งเลขาธิการฯ ผมตอบรับไป เพื่อช่วยสายสนับสนุนด้วยกันครับ คุณจรัญมีไอเดียที่จะทำ 3 เรื่องคือ

        - การทำสมุดไดอารี่
        - กิจกรรมเดิน-วิ่ง เทอดพระเกียรติ
        - การทำประกันฯ ให้กับบุคลากร

        นอกจากนี้ก็ยินดีช่วยงานวิชาการของที่ประชุม ปขมท. คงต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ

                                                                                                                  บอย
                                                                                   ชุมชนสำนักงานเลขานุการ


      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)