ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

นู๋ผึ้ง
ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน รัฐหรือชาวบ้านจะเป็นผู้แก้ไข
ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน  รัฐหรือชาวบ้านจะเป็นผู้แก้ไข
 
สถานการณ์
                ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้นมีมากมายหลายปัญหา  แต่ประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้คือ  มลพิษทางทะเล  เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์เกิดผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อม  ระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งที่มีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารซึ่งมีสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่งที่สำคัญเกิดสภาพเสื่อมโทรมลง
                ทะเลและมหาสมุทรนับเป็นแหล่งรองรับของเสียที่สำคัญของโลก  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเล  ปัญหาขยะในทะเลในปัจจุบันกว่าร้อยละ ๘๐ ของขยะในทะเลเป็นเครื่องมือประมง  ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วยังส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่อาจเข้าไปติดกับดัก
                ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เทศบาลแสนสุขได้ดำเนินการแก้ปัญหาขยะบริเวณชายหาดโดยการสร้างทุ่นดักจับขยะไว้กลางทะเล  ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะได้มาก  ส่วนขยะที่อยู่ตามบริเวณชายหาดก็จะมีเทศบาลมาเก็บ
                ปริมาณขยะมาจากนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก  ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวมากจำนวนปริมาณขยะก็จะมีจำนวนมากด้วย  หาดบางแสนตอนกลางคืนจะสกปกมาก  เพราะนักท่องเที่ยวเมื่อกินแล้วจะทิ้งขยะไว้  เมื่อถึงตอนเช้าพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมาเก็บกวาดขยะกันเองทุกครั้ง  รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลก็มาทำความสะอาดบริเวณชายหาดทุกวัน
 
ประเด็นพิจารณา
                ๑.  ปัญหาขยะล้นหาดบางแสนจะแก้ไขได้อย่างไร  และฝ่ายใดควรจะเป็นผู้แก้ไขระหว่างภาครัฐ หรือ ชาวบ้าน
                ๒.  นิสิตจะหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากแหล่งใด ใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และนิสิตจะใช้คำถาม หรือประเด็นอะไรถามเพื่อการหาข้อมูล
 
 ตอบคำถามจากประเด็นพิจารณา
                ๑.  ฝ่ายที่รับผิดชอบควรร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งภาครัฐและชาวบ้าน
โดยทางภาครัฐควรรับผิดชอบ          
 •  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ  โดยอาจจะให้ตัวแทนครอบครัว    ละ ๑-๒ คน เข้าร่วมอบรม  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมอบรมด้วย
 • ออกมาตรการลงโทษหรือออกกฏหมายให้หนักขึ้น
 • เพิ่มอัตราค่าปรับเมื่อมีคนทิ้งขยะไม่ถูกที่
 • เพิ่มถังขยะตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  และบริเวณร้านค้า
 • มีการจัดโครงการหรือรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเล สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล ให้กับคนในพื้นที่ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป  นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มผุ้ที่สนใจ
 • เพิ่มคนจัดเก็บกวาดขยะและดูแลเวลาขยะล้นถัง เพื่อความสะอาดโดยทางชาวบ้านควรรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรการที่ทางรัฐกำหนด
 • เข้าร่วมโครงการและเข้ารับการอบรมที่ทางรัฐจัดให้
 • แยกขยะและทิ้งขยะลงในถังที่ทางเทศบาลเตรียมไว้ให้
 • ดูแลรักษาความสะอาดและเก็บขยะไปทิ้งเมื่อเห็นเศษขยะวางไม่เป็นที่
 • กินแล้วเก็บขยะลงถังให้เรียบร้อย
 • อบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้บุตรหลานรักษาความสะอาด
            
                ๒.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
                                เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากชาวบ้าน  ซึ่งได้แก่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้
                                                - ชาวบ้านในพื้นที่
                                                - พ่อค้า  แม่ค้า
                                                - นักท่องเที่ยว
                                                - นักศึกษา
                                                - คนเก็บขยะ
                                                - ประชาชนทั่วไป
ประเด็นจากการสัมภาษณ์
หัวข้อสำคัญที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน  คือ
                                                - ปัญหาปริมาณและแหล่งที่มาของปริมาณขยะ
                                                - หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                                                - วิธีแก้ไขปัญหาขยะ
                                                - หน้าที่ใครที่จะต้องแก้ไขปัญหาขยะ
                                                - วิธีแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์                     
                                ๑.  ท่านคิดว่าขยะที่หาดบางแสนมาจากแหล่งใดบ้าง  และมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณขยะที่หาดบางแสนเพิ่มขึ้น
                                ๒.  ท่านคิดว่าใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาขยะ
                                ๓.  อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องใดบ้าง
                                ๔.  ท่านมีความพึงพอใจในการดูแลรักษาความสะอาดของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร
                                ๕.  ท่านคิดว่าท่านมีส่วนช่วยหรือส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะหรือไม่อย่างไร
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                    
                                ๑.  เก็บภาพบริเวณชายหาดบางแสน
                                ๒.  สอบถามข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้า  นักท่องเที่ยว  ชาวบ้าน  เป็นต้น  แล้วจดบันทึกข้อมูล
                                ๓.  นิสิตสังเกตแล้วจดบันทึกข้อมูลที่พบเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาขยะล้นหาดบางแสน รัฐหรือชาวบ้านจะเป็นผู้แก้ไข

หมายเลขบันทึก: 302227, เขียน: 30 Sep 2009 @ 21:11 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)