แนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

                   1. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อลดการท่องจำ

                   2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                   3. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                ในปี 2549 ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้บังเกิดผล  จึงให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว