แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

การเขียนสะกดคำ

ชื่อผลงานทางวิชาการ           การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึก  

                                          วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                          โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก จังหวัด

                                          อุบลราชธานี

ผู้รายงาน                             นางณิรัญชญา  กอมณี

                                          ครู โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วิทยฐานะที่เสนอขอ               ชำนาญการพิเศษ

สาขา                                  ภาษาไทย

ปีที่ศึกษา                             2551

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์         1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80             3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ และ           4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group-Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้รายงานสร้างขึ้นคือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ จำนวน 10 ชุด แผนการสอน จำนวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่า t

                    ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18 / 84.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้

                    หลังจากใช้แบบฝึกทักษะแล้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนวิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                    นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนสะกดคำ

หมายเลขบันทึก: 301059, เขียน: 26 Sep 2009 @ 18:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

pookpeek
IP: xxx.25.86.54
เขียนเมื่อ 

เจ๋งเจง ๆ สุดยอด อิอิ

IP: xxx.123.220.56
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่น่าสนใจ