การประเมินแบบรูบิค

น้ำชา
การประเมินแบบรูบิคคืออะไร

            วันนี้ทำวิจัย  พอเขียนเรื่องการประเมินผล  เห็นการประเมินผลแบบรูบิค  เรื่องเก่า ๆ ที่สมาชิกอาจรู้แล้วแต่ดิฉันก็ยังอยากนำมาฝากอยู่ดีเพราะที่นี่คือแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมคะ

ตัวอย่างการทำ รูบิค

-สืบค้นจาก  http://www.kroocmc46.org/ตัวอย่างรูบิค.htm

-สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2552

-สืบค้นโดย   เดือนแรม

                  rubric scoring เป็นการประเมินผลทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้ประเมิน ทักษะพิสัยค่ะ(อันนี้ตามที่เคยเรียนมา เทอมที่ผ่านมานี่เองค่ะ) ก็คือเป็นแบบสอบแบบ rating scale ชนิดหนึ่ง ที่ให้กลุ่มเป้าหมายให้คะแนนตามทักษะที่ทำได้คือ 5 4 3 2 1(หรืออาจต่างจากนี้ก็ได้)ไปเรื่อยๆ โดยกำหนดคะแนนเป็นด้านบวกและลบขึ้นมา

 

รูบิคการทำการบ้านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์์

 

 ชื่อ - สกุล........................................ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................

วัน เดือน ปี ที่นำเสนอ......................... ชื่อ หัวข้องานที่นำเสนอ.................................................

 

 

เกณฑ์

คะแนน

 

4

3

2

1

 

ความสำเร็จของงาน

ทำงานเสร็จตามที่ มอบหมายทุกข้อ

ทำงานเสร็จตามที่ มอบหมาย 9 ใน 10 ข้อ

ทำงานเสร็จตามที่ มอบหมายประมาณครึ่งหนึ่ง

ทำงานเสร็จตามที่ มอบหมายน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

____

ความถูกต้อง

ชัดเจน

ทำงานได้อย่าง

ถูกต้องทุกข้อ

ทำงานได้อย่าง

ถูกต้อง 9 ใน 10 ข้อ

 

ทำงานได้อย่าง

ถูกต้องระหว่างครึ่งหนึ่ง ถึง 9 ใน 10 ข้อ

 

 

ทำงานได้อย่าง

ถูกต้องน้อยกว่า

ครึ่งหนึ่ง

 

____

ความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหา

คำตอบแสดงให้เห็นความเข้าใจโจทย์ปัญหา ความคิดรวบยอดและวิธีแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างสมบูรณ์

 

คำตอบแสดงให้เห็นความเข้าใจโจทย์ปัญหา ความคิดรวบยอดและวิธีแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ค่อนข้างมาก

 

คำตอบแสดงให้เห็นความเข้าใจในการ

แก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้

ในบางส่วน

.

คำตอบแสดงให้เห็นการขาดความเข้าใจในการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

 

____

ความชัดเจนของการเขียน

ลายมือมีความชัดเจนอ่านง่าย

 

ลายมือค่อนข้างอ่านได้ง่าย

 

ลายมืออ่านยากในหลาย ๆ จุด

 

ลายมืออ่านยาก

 

____

 

 

 

 

รวมคะแนน

____

 

ความเห็นของครู :

 ------------------------------------------

 

 

 

 

.

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ชื่อ - สกุล........................................ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................

วัน เดือน ปี ที่นำเสนอ......................... ชื่อ หัวข้องานที่นำเสนอ.................................................

 

 

    ทักษะ

เกณฑ์

คะแนน

 

1

2

3

4

 

การช่วยเหลือ:

ครูสังเกตการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

การฟัง:

ครูสังเกตการรับฟังซึ่งกันและกันของนักเรียน

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

การมีส่วนร่วม:

ครูสังเกตการมีส่วนร่วมในงานของนักเรียนแต่ละคน

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

การคล้อยตามกัน:

ครูสังเกตการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขัดแย้งและแสดงความคิดใหม่ ๆ ของนักเรียน

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

การซักถาม:

ครูสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์    กัน การอภิปรายความเห็น และการตั้งคำถามของสมาชิกทั้งหมดในทีม

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

การยอมรับนับถือ:

ครูสังเกตการให้กำลังใจและการสนับสนุนความคิดเห็นและความพยายามซึ่งกันและกันในทีม

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

การแบ่งปัน:

ครูสังเกตการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อค้นพบซึ่งกันและกันในทีม

ไม่ทำเลย

ทำเป็นบางครั้ง

ทำเป็นส่วนมาก

ทำทุกครั้ง

____

 

 

 

 

คะแนนเต็ม

 

 

ความเห็นของครู :

 

 ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

.

ความมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

 

ชื่อ - สกุล........................................ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................

วัน เดือน ปี ที่นำเสนอ......................... ชื่อ หัวข้องานที่นำเสนอ.................................................

 

ชื่อ: ________________________

ชื่อผู้สอน:

 

เกณฑ์

คะแนน

 

4

3

2

1

 

ความตั้งใจ /

ความฉับใจ

 

นักเรียมีความฉับไว และมีความตั้งใจในการร่วมทำกิจกรรมอยู่เสมอ

นักเรียนมาช้าเพียงครั้งเดียวในทุก ๆ สองอาทิตย์ และมีความตั้งใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรม

นักเรียนมาเข้าร่วมทำกิจกรรมช้ามากกว่า 1 ครั้งในทุก ๆ 2 สัปดาห์ และมีความตั้งใจในการเข้าร่วมมทำกิจกรรม

นักเรียนมาช้ามากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และไม่ค่อยตั้งตั้งใจในการร่วมทำกิจกรรม

____

ความรับผิดชอบต่อการทำงานกลุ่ม

 

 

นักเรียนมีส่วนร่วมในกลุ่ม โดยการแสดงความคิดเห็น และการถามคำถามมากว่า 1 ครั้งในการเข้ากลุ่มแต่ละครั้ง

นักเรียนมีส่วนร่วมในกลุ่มโดยการแสดงความคิดเห็น และถามคำถาม

1 ครั้ง ในการเข้ากลุ่มแต่ละครั

นักเรียนมีส่วนร่วมในกลุ่มน้อยมาก โดยการออกความคิดเห็น และการถามคำถาม

นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มด้วยการออกความคิดเห็น และการถามคำถาม

____

ทักษะการฟัง

นักเรียนฟังเวลาคนอื่นพูดทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยสะท้อนความคิดเห็นของผู้พูดได้อีกด้วย

นักเรียนฟังเวลาคนอื่นพูด ทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่

นักเรียนไม่ฟังเวลาที่คนอื่นพูด ทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่

 

นักเรียนไม่ฟังเวลาคนอื่นพูด ทั้งในกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ และยังขัดจังหวะในขณะที่คนอื่นพูด

____

พฤติกรรมในกลุ่ม

ตามปกตินักเรียนจะไม่แสดงพฤติกรรมก่อกวนในขณะทำงานกลุ่ม

นักเรียแทบจะไม่นสดงพฤติกรรมก่อกวนในขณะทำงานกลุ่ม

นักเรียนแสดงพฤติกรรมก่อกวนเป็นบางครั้งในระหว่างทำงานกลุ่ม

 

นักเรียนแสดงพฤติกรรมก่อกวนอยู่ เสมอในขณะทำงานกลุ่ม

____

ความเตรียนพร้อม

นักเรียนมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งในงานที่ได้รับมอบหมาย และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

นักเรียนมีการเตรียมพร้อมเป็นส่วนมากสำหรับการทำงานกลุ่ม ทั้งในงานที่ได้รับมอบหมายและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

นักเรียนมีการเตรียมการน้อยสำหรับการทำงานกลุ่ม ทั้งในงานที่ได้รับมอบหมาย และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

ส่วนมากนักเรียนไม่พร้อมสำหรับการทำงานกลุ่ม ทั้งในงานที่ได้รับมอบหมายและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

____

 

 

 

 

รวมคะแนน

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของครู :

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dhuenram

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินแบบรูบิค

หมายเลขบันทึก: 299998, เขียน: 23 Sep 2009 @ 08:45 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

จงดีี พฤฒิชัยวบูลย์
IP: xxx.46.242.30
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากต้องการข้อมูลแบบประเมินรูบริคพอดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ชมพูนุท บรรณกิจ
IP: xxx.67.69.201
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะ.....ได้ประโยชน์มากๆ