แผนการปฏิบัติราชการรายบุคล(Port Folio)

ส่วนที่ 1

ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป  (ตามแนวทางของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ และ ก.พ. กำหนด)

ส่วนที่ 2

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) (ตามแนวทางของ อ.ก.พ.กระทรวงฯ และ ก.พ. กำหนด)

ส่วนที่ 3

คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ส่วนที่ 4

แบบบรรยายลักษณะงาน (ตัวชี้วัดหลักตาม Job Description)

ส่วนที่ 5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 6

แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 7

แบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 8

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ 9

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 10

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ส่วนที่ 11

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ตามแบบ ก.พ.)

ส่วนที่ 12

ภาคผนวก (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการจัดทำ

1 ทำส่วนที่ 1 ง่านเหมือน อวช.

2 ส่วนที่ 2 เอาJS กพ.มาวางเลย

3  ส่วนที่ 3 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ทุกท่าน ครอบคลุมทุกงานที่รับผิดชอบ

4 ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ต้องจัดทำ  เครือข่ายรังสีสระแก้วได้มีการประชุม ร่วมกันจัดทำทั้งจังหวัด และให้แต่ละแห่งนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ รพ.ของตน  การจัดทำJD ตาม JSของกพ.โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

      1  งานหลัก ของแต่ละด้าน

      2 วัตถุประสงค์ ของงานตาม KRA หลังคำว่าเพื่อ.....(JS)โดยมองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักว่าได้ประโยชน์อะไร

      3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  โดนกำหนดว่าKPI จะต้องเป็นตัววัดงานหลักๆทุกด้านและกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานชัดเจน

           จัดทำจนครบทุกด้าน(ด้านปฏิบัติการ,ด้านการวางแผน,ด้านการประสาน,ด้านบริการ)

ส่วนที่ 5 .....ขอต่อวันหลัง