เตรียมประเมินครู ศรช. เพื่อการต่อสัญญา


         จากที่ได้แจ้งไปในการประเมินครูศรช. เพื่อการต่อสัญญา ซึ่งทางสำนักงาน กศน.ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินเสร็จเรียบร้อยสด ๆ ร้อน ๆ วันนี้ ซึ่งจะมีการแจ้งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป ในโอกาสที่ได้ประสานรับแบบประเมินมาก่อนจึงแจ้งให้ทุก กศน.อำเภอเตรียมการประเมินครูศรช. โดยจังหวัดจะแต่งตั้ง ผอ.กศน.อำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธาน พร้อมกรรมการรวม ๓ - ๕ คน(เป็นข้าราชการ) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่กำหนด โดยดำเนินการดังนี้

          ๑.จังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๒ 

          ๒. คณะกรรมการดำเนินการประเมินในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กันยายน ๕๒ 

          ๓. ประกาศผลการประเมิน ๒๙ ก.ย.๕๒

          ๔. รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ๓๐ ก.ย.๕๒ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพร้อมผู้ค้ำประกัน

          ๕. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่จ้าง ๑ ต.ค.๕๒

           ในระหว่างวันนี้ขอให้ผอ.กศน.อำเภอ เสนอ รายชื่อกรรมการที่จะไปร่วมประเมินในบันทึกนี้ภายในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. หากเลยเวลาดังกล่าวจังหวัดจะจัดตั้งให้ตามความเหมาะสมต่อไปเพื่อให้ทันตามเวลา

 

หมายเลขบันทึก: 299453เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2009 13:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (27)

รายชื่อคณะกรรมการ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

 • นางสาวนวลจันทร์  กิติพงษ์
 • นางสาวเอมอร  บริบูรณ์
 • นางศิริพรรณ  ขำศรีบุศ
 • นางจรียา  กาญจนสาร
 • กศน.อำเภอผักไห่ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินครู ศรช. ดังนี้
  1. นายวีระวัชร์ สุนทรนันท ผอกศน.อ.ผักไห่ เป็นประธานกรรมการ
  2. นายเฉลียว จิตต์ชุ่ม ผอ.ร.ร.วัดดอนลาน กรรมการสถานศึกษา กศน.อ.ผักไห่ เป็นกรรมการ
  3. นายเอกชัย ยุติศรี ครู กศน.อ.ผักไห่ เป็นกรรมการและเลขานุการ

  ครู ศรช.อำเภอเสนา

  พร้อมรับการประเมินค่ะ.. :)

  กศน.จังหวัดชลบุรี กำลังเตรียมความพร้อมในการประเมินพนักงานราชการอยู่เช่นกันครับท่าน ผอ.

  รายชื่อคณะกรรมการประเมินครู ศรช. 

  1. นางภัชราพร มีรสสม

  2. นางวันดี วรรณธนะ

  3. นางสาวมาลี เมืองหมุด

  4. นายชริต ไตรบุตร

   

  รายชื่อคณะกรรมการประเมินครู ศรช. อำเภอบางปะอิน ประกอบด้วย

  1. นายธเนศ มหาสวัสดิ์

  2. นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร

  3. นางผ่องกมล สาคร

  รายชื่อคณะกรรมการประเมินครู ศรช.อำเภอมหาราช ประกอบด้วย

  1.นายองอาจ อ้อหิรัญ

  2.นายกิตติภพ อ่วมมั่น

  3.นางพัชรินทร์ กัลยา

  รายชื่อคณะกรรมการประเมินครู ศรช.อำเภอบางบาล ประกอบด้วย

  1. นางสมควร วงษ์แก้ว ผอ. กศน. อำเภอบางบาล ประธานกรรมการ

  2. นายเชษฐ อุปถัมภ์    ครู                              กรรมการ

  3. นายธนารักษ์ ม่วงเกษม บรรณารักษ์ 7 ว           กรรมการและเลขานุการ

  รับทราบข้อมูล เตรียมพร้อมในการประเมินครั้งนี้ค่ะ

  เน็ต สนง.เพิ่งใช้ได้วันนี้ค่ะพอมีเวลาก็เลยเข้ามาดูบล็อกรับทราบข้อมูลการประเมินค่ะ

  ขอขอบคุณท่าน ผอ.ค่ะ ที่แจ้งข่าวสารตลอดเวลา

  กศน. อำเภออุทัย รายชื่อคณะกรรมประเมินครู ศรช. ประกอบด้วย

  1. นายอนันต์ ศรีอนันต์

  2. นายวิญญา คงฉิม

  3. นางสาวฐิฎา ทองเจริญ

  รับทราบข้อมูลพร้อมนำเสนอผู้บริหารครับ

  กศน.ภาชี  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินครูศรช.คือ

  1.  นายสมพิศ  มงคล

  2.  นายวุฒิพล  สุขศรี

  3.  นางขวัญเรือน  สุทธศิริ

  กศน.อำเภอบางไทร ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินครูศรช. 3 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายอนุสรณ์ โกษะ

  2. นายไพโรจน์ ดิษยบุตร

  3. นางสาวดุจเดือน ศรีปากดี

  กศน.อำเภอนครหลวง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

  1. นางพรทิพย์ จันทรวิเชียร ประธานกรรมการ

  2. นางสาวอุไร ดิษฐลักษณ รองประธาน

  3. นายภาสกร เมิดจันทึก กรรมการ

  4. นายประจักษ์ ไกรอนันต์ กรรมการ

  5. นางสาวอรนุช ดุเหว่าดำ กรรมการและเลขานุการ

  กศน.อำเภอท่าเรือ ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ครูศรช.ดังนี้

  1.ผอ.สุชาติ บัณฑิตเขียน ประธานกรรมการ

  2.นายจเด็จ ดิษฐศรี กรรมการ

  3.นางอุมาภรณ์ ประทีปะผลิน กรรมการและเลขานุการ

  กศน.อำเภอวังน้อย ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ครู ศรช. ดังนี้

  1. นางสาวนงลักษณ์ ภู่สุวรรณ ประธานกรรม

  2.นายอดุล เพิ่มเจริญ กรรมการ

  กศน.วังน้อยมีข้าราชการเพียง 2 ท่านค่ะ

  กศน.อำเภอบางซ้ายขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินครู ศรข. ดังนี้

  1.ผอ.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี ประธานกรรมการ

  2.นางสาวสมจิตร ชี้แจง กรรมการ

  3.นางสาวขวัญเรือน สุขสะอาด กรรมการ

  กศน.อำเภอบางซ้าย ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินครูศูนย์การเรียนชุมชน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1.นายกฤษณะพันธ์ เพ็งศรี ประธานกรรมการ

  2.นางสาวสมจิตร ชี้แจง กรรมการ

  3.นางสาวขวัญเรือน สุขสะอาด กรรมการและเลขานุการ

  กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

  1. นางสุรีย์ มีลักษณะ ประธานกรรมการ

  2. นางนลินทิพย์ สุวรรณโชติ รองประธาน

  3. นายสุระ คงคาชื่น กรรมการและเลขานุการ

  ขอบคุณทุกท่านครับ

  ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังรายชื่อที่เสนอมา เฉพาะที่เป็นข้าราชการในสังกัด กศน. ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้ สำหรับอำเภอที่แจ้งมาบางรายขาดคุณสมบัติได้จัดข้าราชการจากอำเภออื่นและจากจังหวัดไปทำหน้าที่ให้ครบแล้ว

  s หวังว่า ครู ศรช.กรุงศรีอยุธยา ผ่านการประเมินไปได้ด้วยความสุข นะครับ

  25 ก.ย.52

  ครู ศรช อำเภอลาดบัวหลวง ได้รับการประเมินแล้วค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี