การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

Computer
โครงการJICA

รายละเอียด

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สป. ศธ. และองค์กร JICA เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเผย
แพร่สารสนเทศด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน (หลักสูตร B )
****
การอบรมหลักสูตรนี้ดีมากครับ(ผมอบรมมาแล้ว) ใช้เวลา 10 วัน ในการอบรม.....ที่สงขลา กศน.จังหวัดสงขลา
ซึ่งมีโครงการJICA อยู่ด้วย ร่วมกับเขตพื้นที่ สพท.สงขลา ได้จัดอบรมให้ครูไปแล้วหลายรุ่นทั้งหลัก
A,B,C ครูสงขลาผ่านการอบรมไปแล้วหลายรุ่น ได้รับความรู้ในการผลิตสื่อ มากมายพอสมควร....โดยเฉพาะ
อ.เกษม รุจิเรข จาก กศน.จังหวัดสงขลา
เป็นผู้ที่ให้ความรู้ได้ดีเป็นขวัญใจครูสงขลาไปแล้ว............นี้เป็นการดีมากที่ สพฐ.โดย สทร
ได้ร่วมมือกับร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สป.
ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา..อีกก็ขอให้ดำเนินการตามหัวเมืองต่างๆไปพร้อมกันจะเป็นการดีมาก
เพราะเท่าที่รู้ กศน.ที่มีโครงการJICA มีอยู่ 5 จังหวัดทั้งประเทศ ตามหัวเมืองใหญ่ เช่นที่ภาคใต้
ก็ที่สงขลา ภาคเหนือที่ เชียงใหม่ เป็นต้น....ควรจัดสรรคงบประมาณ ให้
กศน.เหล่านี้หรือให้สพท.ที่อยู่ในเขตบริการ จะประหยัดงบประมาณ
และคุ้มค่า...เพราะไม่ต้องเดินทางไกลไป กทม. และ หัวเมืองเหล่านี้
กศน.มีวิทยากรที่มีความพร้อมพอสมควรเพราะได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากญี่ปุ่นมาแล้ว................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนากร ยศบรรเทิง (แม่สอด)ความเห็น (0)