การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย

มาลี   ช่างปั้น

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 

 

นวัตกรรม


Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้บทเรียนสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในพัฒนาแผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป

3. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในพัฒนาแผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป

 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

         สังคมโลกปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อำนวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพแก่มนุษย์มากขึ้น เช่น  การใช้ดาวเทียมในการส่งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น นับว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของทุกคน ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  


             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ในหมวด 4 มาตรา 23 (2) ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม แต่ละระดับให้การศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับกระบวน การเรียนรู้ก็เน้น การฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ทำได้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

        ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น อย่างมีทักษะกระบวนการเพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่า และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.    เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2.    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

3.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป


ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากร

        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 22 คน ได้มาโดยวิธีการการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)


ขอบเขตด้านเนื้อหา

        เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 เล่ม ดังนี้ คือ

             เล่มที่ 1  เมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน และลูกเห็บ

             เล่มที่ 2  ปรากฏการณ์ลมฟ้า อากาศ

             เล่มที่ 3  ความชื้นและความดันของอากาศ

             เล่มที่ 4  วัฏจักรของน้ำ

             เล่มที่ 5  กลางวัน กลางคืน

             เล่มที่ 6  การขึ้นตก ของดวงดาว


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียน การสอน ความรู้

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#ป.5#ประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขบันทึก: 295332, เขียน: 06 Sep 2009 @ 21:23 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างที่เห็นทั้งหมดได้ไหมคะกำลังจะเยียวยาค่ะ