รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน

ครูอิ๊ด
เพื่อให้คณะดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการทำงานในงานต่าง ๆ ของ
รายงานสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑

………………………………………………….

จุดมุ่งหมายการประเมิน

จุดมุ่งหมายทั่วไป

เพื่อให้คณะดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการทำงานในงานต่าง ๆ ของ

การนิเทศภายในโรงเรียน  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ว่ามีความเหมาะสมเพียงไร  เพื่อทราบส่วนที่ดี  และส่วนที่บกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น

                จุดมุงหมายเฉพาะ

                                เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินงานและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

 

วิธีการประเมิน

                                คณะกรรมการประเมินได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

การนิเทศภายในโรงเรียน     ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด    โดยสร้างแบบสอบถามขึ้นจำนวน  ๑๓  รายการ  เป็นแบบสอบถามที่มีระดับความคิดเห็น   ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  น้อย  ไม่พอใจเลย  และใช้กลุ่มตัวอย่างจาก  ครูโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม    จำนวน  ๓๒  คน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

                                ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง   ๑๓  รายการ  และระดับความคิดเห็น   ระดับ  นั้นนำมาคิดค่าร้อยละเฉพาะที่มีความคิดเห็นแต่ละรายการที่มีค่ามากที่สุด

 

 

 

 

  แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑

ดังตารางต่อไปนี้

                แสดงค่าร้อยละจากกลุ่มตัวอย่างครู  นักเรียน  ๓๒  คน

แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการการนิเทศภายในโรงเรียน

คำชี้แจง ๑.     แบบประเมินความพึงพอใจของครู  ใช้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

๒.     ครู  (ผู้รับการนิเทศ)  เป็นผู้ประเมิน  โดยกาเครื่องหมาย  /  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่ได้รับ

๓.     ระดับความพึงพอใจมี   ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  น้อย  ไม่พอใจเลย

 

 

ที่

 

รายการ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

น้อย

ไม่พอใจเลย

กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนช่วยพัฒนาครูตามความต้องการ/จำเป็น

๒๕.๐๐

๕๖.๒๕

๑๘.๗๕

๐.๐๐

ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ

-          การเยี่ยมชั้นเรียน

-          การศึกษาดูงาน

-          การประชุมทางวิชาการ

-          การให้คำปรึกษาแนะนำ

 

๑๒.๕๐

๑๘.๗๕

๓๗.๕๐

๑๒.๕๐

 

๔๖.๘๘

๗๕.๐๐

๕๓.๑๓

๖๘.๗๕

 

๔๐.๖๓

๖.๒๕

๙.๓๘

๑๘.๗๕

 

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ

๑๒.๕๐

๖๒.๕๐

๒๕.๐๐

๐.๐๐

บรรยากาศการนิเทศ

๑๘.๗๕

๖๕.๖๓

๑๕.๖๓

๐.๐๐

การมีส่วนร่วมของคณะครู

๒๑.๘๘

๔๓.๗๕

๓๔.๓๘

๐.๐๐

ระยะเวลาในการดำเนินการ

๖.๒๕

๕๙.๓๘

๓๔.๓๘

๐.๐๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อให้คณะดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการทำงานในงานต่าง ๆ ของ

หมายเลขบันทึก: 293988, เขียน: 03 Sep 2009 @ 17:44 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดีจังค่ะ ชอบค่ะ ประเมินเพื่อจะพัฒนาต่อ อยากได้แบบฟอร์มการประเมินเป็นตัวอย่าง ระดับปฐมวัยค่ะ