เมื่อมีการศึกษาค้นคว้าหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากบล็อกผู้ที่ได้รับความรู้คือผู้ที่สนใจและผู้ที่เป็นสมาชิกของชุมชนเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกก็จะไม่ได้รับความรู้ หรือแม้แต่ผู้ที่ได้รับความรู้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะนำไปถ่ายทอดหรือพัฒนานักเรียนหรือไม่แล้วนักเรียนจะได้รับความรู้นี้อย่างไร