การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยทางอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลน่าน  จังหวัดน่าน

 

        โรงพยาบาลน่าน  มุ่งเน้นการจัดบริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า

 

โรงพยาบาลน่าน  โรงพยาบาลคุณภาพ  บริการสังคม

 

        โรงพยาบาลน่าน เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน  และสถานีอนามัยทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง   ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการบริการข้อมูลตอบกลับ ผู้ป่วย Referเหล่านี้มีความล่าช้า  ยุ่งยากเนื่องจากข้อมูลการรับและส่งต่อผู้ป่วย ไม่สมบูรณ์ เขียนด้วยลายมือที่ไม่ชัดเจน ครบถ้วน อีกทั้งแพทย์  พยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย และ ห้องฉุกเฉินมีภาระงานมากไม่มีเวลาตอบกลับข้อมูลการรักษาอย่างทันต่อเหตุการณ์  จากข้อมูลปัญหาดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลน่าน จึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบตอบกลับข้อมูลผู้ป่วยที่รับส่งต่อมารักษาจากโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย  เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อความรวดเร็ว  ถูกต้อง  โดยการเชื่อมโยง  ข้อมูลผู้ป่วย  ทั้งในส่วนของชื่อที่อยู่ ผู้ป่วย  เลข ID (13หลัก)  รายการยา  หัตถการ ผล LAB   การวินิจฉัยโรค  ข้อมูลการนัด  และ แพทย์ผู้รักษา  ลงในแบบฟร์อมรายงานการตอบกลับผู้ป่วย REFER

โดย โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการตอบกลับผู้ป่วยได้ทาง เวปไซต์ โรงพยาบาลน่าน www.nanhospital.go.th  

 

 

ในหมวด  ระบบข้อมูล REFER

        การใช้ระบบต้อง login ด้วย username และ password  ที่ทาง web master ของโรงพยาบาลน่านได้จัดส่งให้  โดยเริ่มระบบตอบกลับข้อมูลผู้ป่วยทางอินเทอร์เน็ตระหว่างโรงพยาบาลและ สถานีอนามัย แล้ว เมื่อมิถุนายน พ.. 2552 เป็นต้นมา

        ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงพยาบาลน่าน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อ

1.    พัฒนาระบบการตอบกลับข้อมูล REFER ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

2.    ลดปัญหา การอ่านลายมือที่ไม่ชัดเจน 

3.    ลดภาระงานให้แก่แพทย์และพยาบาลในการตอบกลับใบ REFER แบบเดิม

4.    ส่งต่อแผนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และชุมชน

 

        ปัจจุบันเราสามารถลดปัญหาการตอบกลับใบ REFER ที่ทุกวันพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกต้องตอบเป็นร้อยฉบับ  โดยการยกเลิกการตอบใบrefer โดยจะตอบกลับเฉพาะกรณีเร่งด่วนที่จะให้ผู้ป่วยถือกลับไปด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ

 

โรงพยาบาลหรือ สอ. ใด ที่พบปัญหาหรือมีข้อเสนอ  เรายินดีรับฟังความคิดเห็น

โดยติดต่อโดยตรงได้ที่  คุณ  โสภา อิสระณรงค์พันธ์   หรือ  คุณ มารุต  มหายศ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.น่าน ค่ะ

รูปภาพประกอบ