แนวทางในการทำผลงานทาง วิชาการ   (๑)

      ผลงานทางวิชาการ    หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดทำขึ้นจากความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดทำ  โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย  และได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในหน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

     เพื่อนครูที่มีความมุ่งหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพครู          สู่การเลื่อนตำแหน่งสู่ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จึงเป็นความใฝ่ฝันที่ทุกคนอยากมุ่งไปให้ถึงบางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งที่การทำผลงานทางวิชาการมีปรัชญาไว้เพียงว่าเป็นการนำเสนอผลงานที่เพื่อนครูได้จากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ในชั้นเรียนที่มีความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้      เกิดผลที่ต่อวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง   ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการได้ นำเสนอเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ     การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะจึงมีหลายแนวทางที่เพื่อนครูเลือก        แต่แนวทางหนึ่งที่ผมอยากเสนอเป็นพื้นฐานก่อนแล้วผมจะค่อยนำเสนอไปเรื่อย ๆ ครับ   เพราะผมอยากให้เพื่อนครูประสบความสำเร็จในการทำผลงานทางวิชาการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก     และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีศักดิ์ศรีในวิทยฐานะที่ตนเองได้รับ  หลักพื้นฐานที่ควรปฏิบัติคือ

. วิเคราะห์ปัญหา ภาระงาน     คือ มองไปที่งานของตนเองที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำมาวางแผนในการจัดทำผลงานเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานของตนเอง

              . ศึกษาค้นคว้า หาแนวทางแก้ปัญหา   ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องไม่หลงทางในการแก้ปัญหา หรือจัดสร้างนวัตกรรมที่ถูกต้อง                     

               . จัดหา จัดทำ สร้าง ผลิต ผลงานทางวิชาการ   ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ   อาทิ    สื่อ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์    นวัตกรรม   เทคโนโลยี   เทคนิค วิธีการ กระบวนการ   โครงการ

             . ออกแบบเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล     เพื่อแสดงว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับได้

. ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ      หมายความว่า งานที่นำเสนอต้องผ่านการใช้มาแล้ว มีข้อมูลเพื่อการนำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ       โดยเพื่อนครูควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   วิเคราะห์ค่าสถิติ     ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  หาค่า IOC  และค่าสถิติอื่นตามความเหมาะสมของชิ้นงานที่เป็นผลงาน

๖. เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ  ทั้งในโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับประเทศด้วยยิ่งดี ตรงนี้เพื่อนครูควรแสวงหาโอกาสเอง  มือชั้นครูแล้วน่าจะทำได้

    แล้วผมจะมาเล่าต่อนะครับว่าการทำผลงานทางวิชาการมีกระบวนการทำอย่างไร พร้อมตัวอย่างความสำเร็จของผมที่ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเองจากอาจารย์ ๓ ระดับ ๖ จนถึงอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ และเปลี่ยนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญในปัจจุบัน