การกำจัดด้วงแรด

                ด้วงแรดเป็นศัตรูพืชที่ทำความเสียหายให้กับ พืชตระกูลปาล์ม  เช่น  มะพร้าว  ปาล์มน้ำมัน  ด้วงแรดมี  2  ชนิด  คือ ชนิดเล็ก  และชนิดใหญ่  ส่วนใหญ่ทางภาคใต้มักพบชนิดเล็ก   ด้วงแรด ซึ่งตัวอ่อนไม่ทำลายพืช  ทำลายเฉพาะตัวเต็มวัย  ด้วงแรดวางไข่ตามกองปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยคอก กองเศษพืช ที่กองหนาเกิน  10 ซม.ที่มีความชื้นพอเหมาะไม่แฉะ หรือตามต้นปาล์มน้ำมันหรือมะพร้าวที่ตายแล้ว  ตัวหนอนของด้วงแรดเกษตรกรเรียกว่า หนอนทราย  เกษตรกรมักใช้เป็นเหยื่อตกปลา 

               

ลักษณะอาการ

ลักษณะอาการที่ด้วงแรดทำลายต้นมะพร้าว  ปาล์มน้ำมัน  ด้วงแรดจะเจาะเข้าไปกัดกินตรงส่วนยอด  จะเห็นรูที่ตรงโคนทางใบ   และถ้าดูตรงส่วนปลายทางใบจะเหมือนกับการถูกตัด  เป็นรูปหางปลา   ทางใบหัก   ต้นมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน  ที่มีขนาดใหญ่แล้วมักไม่มีผลกระทบมากนักถ้าด้วงงวงไม่เข้าทำลายซ้ำ  สำหรับปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก  ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุ  3  ปี เมื่อด้วงแรดเข้ากัดกินส่วนยอดทำให้ขาดและเหี่ยวเป็นโรคยอดเน่าได้เมื่อมีเชื้อโรคเข้าทางบาดแผล  

การป้องกันและรักษา

1.เมื่อพบปาล์มน้ำมันยอดเหี่ยวให้ตัดส่วนยอดทิ้งโดยตัดให้หมดบาดแผลที่ถูกด้วงแรดทำลายโดยแผลตัดต้องตัดให้เอียง 45  องศา  เพื่อไม่ให้น้ำขังในส่วนยอดได้ 

2. จับตัวอ่อนด้วงแรดที่อยู่ในกองปุ๋ยทำลาย

3.  กำจัดตัวเต็มวัยด้วงแรด    โดยการใช้สารล่อ  ฟีโรโมน  (Pheromone)   ด้วยวิธีการใช้สารล่อแขวนในถังล่อ  แขวนให้ถังสูงจากระดับผิวดิน  3  เมตร (ระดับการบินของด้วงแรด)  สารล่อ 1 ห่อ  สามารถใช้ได้  3  เดือน

วัสดุที่ใช้

1.       สังกะสีแผ่นเรียบ  ขนาด  50 X  100  ซม.  2  แผ่น  

2.       ถังน้ำพลาสติกสีดำ  หรือถังสี  ขนาดปากกว้าง  40 ซม. ขึ้นไป

3.       สีสเปรย์  สีดำ   1  กระป๋อง 

4.       เสาไม้หรือเสาเหล็ก ขนาด 6 หุน  ยาว 5 เมตร

5.       เชือกไนล่อนสำหรับแขวนถัง ยาว  10 เมตร

6.       อุปกรณ์อื่นสำหรับใช้ยึดระหว่างถังกับสังกะสีแผ่นเรียบ

7.       วิธีการสร้างถังล่อตามแบบที่แนบและชนิดใหญ่