ส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กพิเศษ


จึงต้องมีเทคนิคเพื่อช่วยส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อไม่ให้พวกเขาสูญเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการอ่าน

การอ่านเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์  เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด ความบันเทิงใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่เด็กทั่วไปรวมไปถึงเด็กพิเศษควรได้รับการฝึกฝน ในกลุ่มเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งหมายถึง กลุ่มเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม โดยช่วยเหลือเด็กตามลักษณะความจำเป็น ความสามารถ และความต้องการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กได้แบ่งกลุ่มเด็กพิเศษแตกต่างกันออกไป หากแบ่งกลุ่มเด็กพิเศษตามความบกพร่องที่พบ โดยใช้แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จะแบ่งกลุ่มเด็กพิเศษตามความบกพร่องได้เป็น 9 กลุ่มดังนี้

1.             เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

2.             เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

3.             เด็กที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร

4.             เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว

5.             เด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์ และพฤติกรรม

6.             เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities)

7.             เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

8.             เด็กออทิสติก (รวมถึงความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้านอื่น ๆ-PDDs)

9.             เด็กที่มีความพิการซ้อน

นอกจากนี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง, เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน, เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเด็กยากจนหรือด้อยโอกาส ก็จัดเป็นเด็กพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยวิธีการที่แตกต่างตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคนเหมือนกัน

                การอ่านสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง เป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ ข้อมูล ภาษาและการสื่อสารสำหรับพวกเขา เด็กแต่ละวัย แต่ละกลุ่มก็มีความชื่นชอบและวิธีอ่านหนังสือที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป แต่ความบกพร่องในบางเรื่องของเด็กพิเศษทำให้มีความยากลำบากในการอ่าน โดยมีลักษณะเหล่านี้คือ

1. เรื่องตัวอักษร

                - เด็กรู้จักตัวอักษรไม่ครบ

                - เด็กมีความสับสนในการเรียงลำดับตัวอักษร

                - เด็กแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ายกันไม่ได้

2. เรื่องเสียงกับตัวอักษร

                - เด็กไม่สามารถเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร

                - เด็กมีปัญหาในการอ่านออกเสียง

3. เรื่องคำศัพท์

                - เด็กรู้จักคำศัพท์น้อย

                - เด็กจำคำศัพท์ได้ไม่แม่น

4. เรื่องความเข้าใจในการอ่าน

                - เด็กมีปัญหาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน

                - เด็กไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน

                - เด็กไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน

                - เด็กไม่สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

5. เด็กไม่เข้าใจตัวย่อหรือคำผสม

6. เด็กอ่านข้าม  อ่านเพิ่มหรือสลับตัวอักษร  คำ  หรือเสียง

7. มีปัญหาทางด้านร่างกาย เช่น มองไม่เห็นหรือมีการมองเห็นที่เลือนราง, สูญเสียการได้ยิน, ความพิการทางระบบประสาทสมอง, และมีความยากลำบากในการเคลื่อนไหว จนเป็นอุปสรรคต่อการอ่าน

ผู้ใหญ่จึงต้องมีเทคนิคเพื่อช่วยส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อไม่ให้พวกเขาสูญเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการอ่าน โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงหนังสือตั้งแต่ก่อนที่จะหัดอ่าน สร้างบรรยากาศการอ่านให้น่ารื่นรมย์ สนุกสนานขณะอ่านให้เด็กฟัง พยายามเชื่อมโยงการอ่านกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก เช่น การเล่น การสื่อสาร ดนตรี ใช้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และแนวคิดที่ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี คือประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านรวมกัน หรือใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม เด็กพิเศษแต่ละกลุ่มจึงควรมีสื่อส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามความบกพร่อง  เพื่อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ มาช่วยในการเรียนรู้ด้านการอ่าน เช่น

·       เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ควรเลือกหนังสือที่อ่านง่าย มีรูปภาพประกอบ ตัวโต

ชัดเจน เนื้อหาไม่ยาว ไม่ทึบ เกินไป

·       เด็กออทิสติกควรเลือกหนังสือที่มีสีสันสดใส มีลูกเล่น เช่น Pop up หรือหนังสือที่เลื่อนไป

มาได้ ให้หาภาพที่ซ่อนอยู่ มีเกมในเล่ม ตัวหนังสือไม่ต้องเยอะมาก เพื่อให้เด็กเห็นภาพและเกิดจินตนาการ

·       เด็กสมองพิการควรเลือกหนังสือที่สัมผัสแล้วปลอดภัย เช่น หนังสือผ้า หนังสือพลาสติกที่

เอาเข้าปากหรือโดนน้ำลายได้ เปิดง่าย มีสีสันสดใส

·       เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญาหรือมีการมองเห็นแบบลางเลือนควรจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่

ตัวหนังสือโต เปิดดูได้ง่าย ภาพมีสีตัดกันชัดเจน รวมทั้งหนังสือในรูปแบบเทป และ DVD ที่อ่านเสียงดัง ๆ ให้เด็กฟัง (Talking books) เป็นต้น

ปัจจุบันยังมีสื่อที่ช่วยส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย อาทิเช่น โปรแกรมซอฟแวร์และ DVD ที่ช่วยให้เด็กเรียนสะกดคำ, ฟังเสียง, นับพยางค์, นวัตกรรมที่ใช้เพลงและการเคลื่อนไหวร่างกายเข้ามาส่งเสริมการอ่าน สื่อที่สมบูรณ์แบบช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กพิเศษในด้านต่างๆ สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ และการฝึกคิดอย่างเป็นระบบของเด็กได้

http://www.paidi-th.com/

 

 

หมายเลขบันทึก: 289701เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2009 14:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 19:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี