Blog คือ การจัดกลุ่มระบบที่ช่วยที่สร้างและบริหารจัดการ สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อการสื่อสารความนึกคิดมุมมอง ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่เขียนท่าน ( Blogger ) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้บล็อกต่างจากเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อออกไป ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะของบุคคลที่หนึ่งเป็นการบ่งบอกถึง ความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

  บล็อกที่รู้จัก PANTIP.COM เป็นบล็อกที่มีไว้เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ในการแสดงความคิดเห็นบอกเล่าประสบการณ์ และสำหรับคนที่ต้องการหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ต