การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

MON_ICT_LABSCHOOL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรฐานการศึกษา

แนวคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบ  Activity Course

                                                            

           

          ในปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  อุตรดิตถ์  ได้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ , ยุวกาชาด , รักษาดินแดน และกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ     เช่น วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ดนตรี ฯลฯ  จากที่เคยเรียนครั้งละ  1  ชั่วโมง/สัปดาห์   (รวมไม่น้อยกว่า 18  คาบ/ภาคเรียน) ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  เช่น

±    เวลาน้อย/จัดกิจกรรมไม่เสร็จใน  1  ชั่วโมง

±    ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม

±    ครู-นักเรียนมีภาระการเรียนการสอน/กินเวลาคาบกิจกรรม

±    กิจกรรมบางอย่างกระทำไม่ต่อเนื่อง  และฝึกปฏิบัติได้น้อย

±    ไม่สะดวกในการกำกับ/ดูแล  และตรวจสอบกิจกรรมจากฝ่ายบริหาร

±    ครู-นักเรียน  ไม่กระตือรือร้น ในการเรียน/ปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์  โรงเรียนจึงวางแผนในการเรียน/จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว  เป็นแบบ  Activity Course  โดยใน  1  ภาคเรียน กำหนดให้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมแบบต่อเนื่องรวม  5  วัน  โดยแบ่งเป็น  2  ครั้ง  โดยครั้งที่ 1  3  วัน , ครั้งที่ 2   2  วัน     รวมทั้งสิ้น  30  ชั่วโมง

ในการนี้  โรงเรียนได้จัดแผนการฝึกอบรม/ตารางการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างเป็นระบบ ทุกขั้นตอน  ซึ่งทำให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้ครบตามหลักสูตรและเต็มเวลา  (ความจริงเกินเวลาที่กำหนดคือ  18  คาบ/ภาคเรียนเท่านั้น)

ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่  1  คือวันที่  5-7 สิงหาคม  2552  ที่ผ่านมาครูและนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันด้วยความตั้งใจยิ่ง..บรรลุผลตามที่โรงเรียนตั้งวัตถุประสงค์ทุกประการ ….. นี่คือมิติใหม่    ของการบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน …… ที่ทำเพื่อประโยชน์ผู้เรียนอย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ประสานให้ถึงฝันความเห็น (0)