การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร 

                         หน่วยปริมาตรที่นิยมและใช้กันมาก คือ หน่วยการตวงในมาตราเมตริก

                        มาตราเมตริก  มีหน่วยความยาวเป็น มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และ กิโลเมตร

                                1              มิลลิเมตร               =             1              เซนติเมตร

                                1              เมตร                       =             100         เซนติเมตร

                               1               กิโลเมตร               =             1,000      เมตร

                       เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

                                1              ลิตร                        =             1,000      ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                1              มิลลิลิตร                =             1              ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                1              ลูกบาศก์เมตร       =             1,000      ลิตร

                       หน่วยการตวงในมาตราไทย มีดังนี้

                               1               ถัง                           =             20           ลิตร

                               1               เกวียน                    =             100         ถัง

                                1              เกวียน                    =             2              ลูกบาศก์เมตร

 

ตัวอย่างที่ 1     อ่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากน้ำใบหนึ่ง กว้าง 30  เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  และสูง 40  เซนติเมตร

1.       อ่างใบนี้จุน้ำกี่ลิตร

2.       ถ้ามีน้ำบรรจุเต็มอ่าง และน้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 1  กรัม จงหาน้ำหนักของน้ำในอ่างใบนี้

แนวคิด / วิธีทำ  

ขั้นทำความเข้าใจปัญหา

                       สิ่งที่ต้องการหา คือ 

1.       อ่างใบนี้จุน้ำกี่ลิตร

2.       น้ำในอ่างหนักกี่กิโลกรัม

                       ข้อมูลที่กำหนด คือ    อ่างน้ำทรงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 30  เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร  และสูง 40  เซนติเมตร น้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 1  กรัม

    

ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา

                       จากสูตร  ปริมาตรของอ่างน้ำ     =   ความกว้าง ´ ความยาว ´  ความสูง

เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

                       1    ลิตร                           =   1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร

  ขั้นดำเนินการตามแผน

1.                   คิดคำนวณโดยใช้สูตร

                       ปริมาตรของอ่างน้ำ      =   ความกว้าง ´ ความยาว ´  ความสูง

                       แทนค่า           

                       ปริมาตรของอ่างน้ำ      =    30 ´ 50 ´ 40

                                                                =    60,000             ลูกบาศก์เซนติเมตร

                       เมื่อเทียบกับหน่วยปริมาตร

                       1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร                         =    1    ลิตร                          

                       60,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร                         =  60  ลิตร 

 

 

           2.                   น้ำ    1  ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก  1  กรัม

                       น้ำ   60,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 60,000  กรัม

                                                                   =    60          กิโลกรัม  

                                                ตอบ             60             กิโลกรัม

 

ตัวอย่างที่ 2   ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  3  เมตร  สูง  5  เมตร  คิดเป็นปริมาตรของน้ำกี่ลิตร

แนวคิด / วิธีทำ

ขั้นทำความเข้าใจปัญหา

                       สิ่งที่ต้องการหา คือ  น้ำมีปริมาตรกี่ลิตร

                       ข้อมูลที่กำหนด คือ  ถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  3  เมตร       สูง  5  เมตร 

ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา

         -จากสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอก     =   pr2 h

                       -หาปริมาตรของน้ำ หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วเปลี่ยนหน่วยเป็นลิตร

                                                1  เมตร                          =     100             เซนติเมตร

                                                1  ลูกบาศก์เมตร          =     1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร         

                                                1  ลิตร                           =     1,000          ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขั้นดำเนินการตามแผน

         ปริมาตร                 =             pr2 h

                                         =             70.71                                ลูกบาศก์เมตร

                                           =             70.71   X  1,000,000      ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                                                =             70,710,000                     ลูกบาศก์เซนติเมตร

                                                                 =             70,710                             ลิตร

                                                ตอบ             70,710             ลิตร