การเขียนพู่กันจีน  書法 
(ซูฝ่า) การเขียนพู่กันจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กับประเทศจีน ถือเป็นศิลปะขั้นสูงหนึ่งในสี่อย่างของชนชาติจีน คือ การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพ การบรรเลงเครื่องสาย และการเล่นหมากรุกจีน นอกจากจีนแล้วการเขียนพู่กันจีนยังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียตนามและสิงคโปร์ ผู้ที่จะเรียนพู่กันจีนควรมีพื้นฐานภาษาจีน เพื่อที่จะรู้วิธีเขียนอักษรแต่ละตัวให้เป็น การเขียนพู่กันจีนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่เพียงสื่อสารความคิดของผู้เขียน ยังแสดงถึงลักษณะเส้นสายที่มีจังหวะการเขียนและองค์ประกอบของตัวหนังสือที่งดงาม บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของลายมือ และเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งอีกด้วย นักเขียนพู่กันจีนที่มีชื่อเสียงของจีนมีอยู่หลายท่าน เช่น หวางซีจือ (ลูกชายท่าน หวางเสี้ยนจือก็ขึ้นชื่อว่ามีลายมืองดงามเช่นกัน), โอหยางสุน ,หลิวกงเฉวียน, ซูซื่อ, ซูเว่ย ฯลฯ ในงานของศิลปินตะวันตกสองท่านคือ Picasso และ Matisse จะเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลของการเขียนพู่กันจีนด้วย
                                                                   
ระเมินตนเอง                
                   ด้วยการที่ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานคนจีนคนหนึ่งจึงควรที่จะอนุรักษ์ศิลปะการเขียนพู่กันจีนเอาไว้ และด้วยการเขียนพู่กันจีนนั้นเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ทำให้ผู้เขียนมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น และยังใช้เพื่อการผ่อนคลายความเครียดจากการงาน การเรียนได้อีกด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งใจจะหัดเขียนพู่กันจีน ให้ได้ดีในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของจีน และเพื่อฝึกสมาธิให้ดีซึ่งจะช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆ และการเรียนดีขึ้น และยังมามารถใช้การเขียนพู่กันจีนในการผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย

ระยะเวลาการเรียนรู้   
                    1 เดือน
เป้าหมาย             
                   สามารถเขียนพู่กันจีนได้ดี                                                                     
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                 - เพื่อฝึกการเขียนพู่กันจีน
                 - เพื่อฝึกสมาธิโดยการเขียนพู่กันจีน
                 - สามารถใช้การเขียนพู่กันจีนในการผ่อนคลายความเครียดได้
วิธีการเรียนรู้
                 1.หาอุปกรณ์ที่ใช้เขียนพู่กันจีน ได้แก่๑. กระดาษ ๒. หมึกจีนหรือแท่งฝนหมึก ๓. พู่กัน
                            ๔. จานรองหมึก ๕. ที่ทับกระดาษ ๖. ที่รองกระดาษเวลาเขียนกันหมึกซึม
                 2.หัดเขียนพู่กันจีนโดยเริ่มจากพื้นฐาน เช่น จุด(เตี่ยน) เส้นนอน(เหิง) เส้นตั้ง(ซู่) เส้นเฉียงลง 
                     ซ้าย(เพี่ย)  เส้นเฉียงลงขวา(น่า) ฯลฯ วันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน้ากระดาษเป็นเวลา 5 วัน
                 3.เมื่อเริ่มเขียนเป็นคำได้แล้วจะเขียนวันละ 2 หน้า จนครบเวลา 1 เดือน
                 4.ตรวจสอบอารมณ์ว่า ว่าใจเย็นหรือใจร้อนขึ้น มีสมาธิมากหรือน้อยกว่าก่อนหัดเขียน
                    พู่กันจีน อย่างไร
แหล่งเรียนรู้
                 -สถาบันขงจื้อ มข.
                 -อินเตอร์เน็ต
                 -หนังสือ : ศิลปะจีน ปาฐกถาพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
แนวทางการพิสูจน์ว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว
                - ให้เพื่อนดูความเปลี่ยนแปลงในการหัดเขียนพู่กันจีนในแต่ละวัน จะมีความก้าวหน้าขึ้นทุกๆวัน
                   และเมื่อครบเวลาหนึ่งเดือนจะสามารถเขียนพู่กันจีนได้สวยงาม
                -มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น โดยจะไม่หลับในห้องเรียน สามารถจดบันทึก และเข้าใจที่อาจารย์
                  สอนทั้งหมด สามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้
      ลิปสอนการเขียนพู่กันจีน
                                       

                                       
เว็ปที่สอนการเขียนพู่กันจีน
http://www.wfu.edu/~moran/callig.html
http://www.wfu.edu/~moran/callig.html
http://www.chinavoc.com/arts/calligraphy.htm
http://www.art-virtue.com/
http://www.wavedancing.net/
http://www.chinapage.com/calligraphy.html
http://www.asiawind.com/art/callig/Default.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_calligraphy
http://www.chinapage.org/phpBB2/viewforum.php?f=13
http://chineseculture.about.com/library/weekly/aa021500a.htm
http://www.cgcmall.com/Chinese_Calligraphers_p/vc00cc1.htm
http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/asian/ChiSubjectGuides-Calligraphy.html