งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัตมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

 • ประกาศประกวดราคา

 • ประกาศสอบราคา

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อเป็นการกำหนดให้ทุกหน่วยราชการของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับของความสำเร็จ มี 5 ขั้นตอน

 1. ดำเนินตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้

 •   จัดสถานที่ /จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

 • มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ

 • มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่ หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน

2. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ดังนี้

 • มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

 • จัดทำดังชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว

3.  บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการ ดังนี้

 • มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ

 • ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมาย เป็นต้น

4.  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการและประชาชนทราบ ดังนี้

 • จัดอบรม ให้ความรู้ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามบทบัญญัติของกฏหมายให้แก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 5 ช่องทาง โดย 1 ใน 5 ช่องทาง จะต้องเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ และมีการนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยข้อมูลหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร

5.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วบนเว็บไชด์ของส่วนราชการ

 • จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไชด์ของส่วนราชการทุกเดือน

ทั้งหมดนี้ เป็นเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม...สู้ สู้ ชาวโรงพยาบาลเกาะช้างทุกท่าน....

หมายเลขบันทึก: 285558เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2009 23:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สวัสดีครับชาวรพ.เกาะช้าง ชาวรพ.ปากพะยูนแวะมาเยี่ยมครับคงมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไป แต่ลองไปดู "พ่อบ้านโครตประหยัดที่นี้ครับ"

http://gotoknow.org/blog/bangheem/230249

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท