คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม

น้ำชา
คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ  หลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านxxxx  หมู่ที่ 1  อำเภอxxxx จังหวัดxxxx

 วันศุกร์ที่  14 สิงหาคม   2552   เวลา  09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เรียน  ท่านประธานในพิธีที่เคารพ

            กระผมนายxxxxx    ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการณรงค์  วงวีระชัย  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ  ค่าหนังสือแบบเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อันประกอบด้วย  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ทัศนศึกษา  การบริการสารสนเทศ/ ICT 

โรงเรียนบ้านxxx  ได้จัดทำกิจกรรมคุณธรรม  โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน  สนองพระราชปณิธาน  ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

            ในการนี้ ได้จัดให้มีการอบรม  ขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน  ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน 68  คน  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  จำนวน 147 คน  เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  2552  รวม 1 วัน         

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนบ้านxxxจำนวน  12,000  บาท  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  .................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

ซึ่งในนามของคณะทำงาน จัดการอบรมต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย

            บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการฝึกอบรมในลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ.

คำกล่าวของประธาน

พิธีเปิดการอบรม โครงการ  หลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนบ้านxxx หมู่ที่ 1  อำเภอxxx จังหวัดxxx

 วันศุกร์ที่  14 สิงหาคม   2552   เวลา  09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นมัสการพระคุณเจ้า  เรียนคณะครูทุกท่าน  และสวัสดีนักเรียนทุกคน

            ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้

            จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้   โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ดีของโรงเรียน   คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่พระองค์ท่าน มีต่อพสกนิกรชาวไทย  จึงนับได้ว่าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  

            หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว         ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  ขอบคุณคณะครูตลอดจนคณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียน 

            โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ  ขออันเชิญ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ตลอดจนดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าปู่ตา   อันเป็นที่เคารพของพวกเราชาวปรือใหญ่ทุกคน   ได้โปรดดลบันดาลให้นักเรียน  คณะครู  วิทยากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป   

            บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดการฝึกอบรม โครงการหลักคุณธรรมนำชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง   บัดนี้

 

*******************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dhuenram

คำสำคัญ (Tags)#คำกล่าวรายงาน

หมายเลขบันทึก: 285457, เขียน: 09 Aug 2009 @ 18:49 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)