จากที่ได้เรียนวิชานี้  แน่นอนเลยว่าต้องได้นำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองแน่  เพราะการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  ทำให้เด็กสนใจอยากเรียน  จะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้วย  และครูเองก็ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองด้วย