สิ่งที่ได้คาดหวังไว้ คือ การนำสื่อทีออกแบบ มา ผลิตสื่อได้ตามที่ได้เรียนตามหลักการและทษฏี