หลักสูตรแกนกลาง 51

ชะรัด
หลักสูตรแกนกลาง

ประเด็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ( ปรับปรุง )

โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น อำเภอภูหลวง   จังหวัดเลย 

.................................................

ประเด็นที่ 1 : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

...ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เป็นการเหมาะสมที่จะมีการปรับปรุง เพราะหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นได้นำมาใช้มาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และประสบผลมากมายทั้งด้านที่ดีและด้านที่ยังไม่เหมาะสมหลายประการ  ซึ่งโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปรับใช้ตามสมควรไปบ้างแล้ว  หากแต่ยังไม่สมบูรณ์ หรือเหมาะสมที่สุด  จึงสมควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของโลกปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพสังคมอีกทั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันด้วย

 

ประเด็นที่ 2 :  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการกำหนดตัวชี้วัดชั้นปี  แทนมาตรฐานช่วงชั้นในระดับการศึกษาภาคบังคับ และกำหนดตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

...ในการกำหนดตัวชี้วัดชั้นปีแทนมาตรฐานช่วงชั้นเป็นเรื่องที่ดี  เพราะในการวัดประเมินผลจะมีความชัดเจนและครบถ้วนตามมาตรฐานมากกว่า   การกำหนดเป็นชั้นปีทำให้ผู้สอนในแต่ละชั้นประเมินผลได้ทันที่ไม่เกิดปัญหากรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้สอนหรือเด็กย้ายที่เรียน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนนำผลการวัดและประเมินนั้นไปใช้ในโรงเรียนใหม่ได้  หรือหากเด็กไม่ผ่านการประเมินในตัวชี้วัดใด  สามารถแก้ไขซ่อมเสริมหรือพัฒนาตัวชี้วัดเป็นชั้นปีให้แล้วเสร็จได้โดยง่าย  แก้ปัญหาในเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาเด็กไม่จบหลักสูตร หรือไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นได้

 

ประเด็นที่ 3 : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรในการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาในเขตนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น

....เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมที่เขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่น  เพราะจำทำให้การพัฒนาการศึกษา เอกลักษณ์ คุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นไปในท ิศทางเดียวกัน  เป็นมาตรฐานเดียวกัน  แต่ในการกำหนดหลักสูตรนั้นจะต้องพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละท้องถิ่น หรือชุมชน ที่กระทบต่อวัฒนธรรมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละชุมชนให้มากขึ้น  และเปิดโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาได้เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาช้างต้นไว้ด้วย

 

ประเด็นที่ 4 : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรอบเวลาเรียน และจำนวนเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระที่ส่วนกลางกำหนด และส่วนที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถกำหนดส่วนเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและเหมาะสม

.....ในการกำหนดกรอบเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระมีความเหมาะสมดี เพราะจากการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นที่ปัจจุบันที่กำหนดให้จัดเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรายปีนั้นประสบปัญหาหลายประการทั้งเรื่องของการวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารหลักฐานและความสนใจความพึงพอใจของผู้เรียนเอง  การจัดให้มีเวลาเรียนเป็นรายภาคจึงมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนมากกว่า  แต่ในการกำหนดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระนั้นในช่วงชั้นที่ 1 เดิมคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ? 3  นั้นน่าจะเพิ่มเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น  เพราะภาษาไทยจะเป็นภาษาพื้นฐานที่จะทำให้เด็กนำไปใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นที่  5 :  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการปรับให้มีการวัดประเมินผลและรายงานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

                ....การประเมินผลทุกตัวชี้วัดเป็นเรื่องที่ผู้สอนต้องดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว  หากแต่ว่าการรายงานผลการประเมินทุกตัวชี้วัดนั้นเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ยุ่งยาก  หรือหากว่าจะมีรูปแบบที่เป็นแนวทางการปฏิบัติชัดเจนจากส่วนกลางก็น่าจะสามารถทำได้  แต่ในที่นี้สมควรที่จะรายงานผลตามมาตรฐานน่าจะมีความเหมาะสมกว่า

 

ประเด็นที่ 6 : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเกณฑ์เลื่อนชั้นและการจบหลักสูตร

.......มีความเหมาะสมดีมาก

 

ประเด็นที่ 7 :  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  สาระการเรียนรู้

......มีความเหมาะสมดีในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าจะกำหนดตัวชี้วัดในสาระที่ 1 ให้มีความเสมอภาคทางศาสนาให้มากขึ้น  โดยอาจไม่ต้องระบุลงไปว่าเป็นศาสนาใด  เพราะจะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำหรือความรู้สึกต่อศาสนาอื่น ๆ  ที่เด็กแต่ละคนนับถือต่างกันนั้น   อาจสร้างปัญหาความแตกแยกทางศาสนาในระยะยาวได้  ซึ่งเรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องความเชื่อ มีความละเอียดอ่อน และบอบบางต่อความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงมาก   หรือหากเป็นไปได้น่าจะกำหนดให้การเรียนรู้รายละเอียดของแต่ละศาสนานั้นเป็นวิชาเลือกหรือให้แต่ละท้องถิ่นกำหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก็ได้ 

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ..............การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนั้นสร้างผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงต้องมีความจริงใจให้มากที่สุด  และคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด  จริงจัง จริงใจ ใส่ใจในรายละเอียด  และเห็นความสำคัญจริง ๆ ของการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง  จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และ ท้ายที่สุดก็คือความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตินั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรแกนกลาง 51

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 284545, เขียน: 08 Aug 2009 @ 11:12 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

good please use in scholl

ดีมาก ๆ ถ้าเป็นไปได้ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับ บรรยากาศองค์การให้มันเดอ

ได้ความรู้ๆๆๆๆๆ