กำหนดการการประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 3
หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ศึกษากรณีสิทธิทางการเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 13.15-16.20 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)

13.15-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.40 น. 

กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย อาจารย์กิติวรญา รัตนมณี 

13.40-13.50 น. 

กล่าวเปิดการเสวนา 

โดย คุณสินี จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชกา

13.50-14.10 น.

นำเสนอปัญหาสิทธิทางการเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ

โดย คุณกิตติประภา จิวะสันติการ 

คุณวิริยา วิจิตรวาทการ

คุณชนปทิน ไพบูลย์พลาย้อย

คณะทำงานโครงการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทย

14.10-14.40 น.

 

สิทธิในทรัพย์สิน :แนวคิด และข้อเสนอแนะในการรับรองและคุ้มครองสิทธิ(ท่านละประมาณ 15 นาที)

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.40-15.10 น.

แนวทางในการจัดการปัญหาการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

(ท่านละประมาณ 10 นาที)

1.    นำเสนอแนวคิดในการเปิดบัญชีเงินฝาก ของธนาคารแห่งประเทศไทย

จากอาจารย์จิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ

โดย   รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.    นำเสนอแนวคิดของส่วนการทะเบียนราษฎร ว่าด้วยสิทธิของบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณีใช้เป็นหลักฐานประจำตัวในการทำธุรกรรม จากอาจารย์วีนัส สีสุข

โดย   อาจารย์กิติวรญา รัตนมณี  

ผู้ช่วยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ฯ

3.    นำเสนอแนวคิดในการให้บริการธนาณัติ

โดย   คุณสำราญ  เดชอรุณ  

หัวหน้างานบริการธนาณัติในประเทศและบริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

4.    นำเสนอแนวคิดจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โดย   คุณอำนวย ทองอนันต์

ผู้แทนสำนักความมั่นคงกิจการภายในประเทศ

15.10-16.10 น.

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.10-16.20 น.

กล่าวปิดการเสวนา

     โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT)

 

 2. 

การประชุมวิชาการ Monday Meeting  ครั้งที่ 3[1] หัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สิน (Right to property) ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ศึกษากรณีสิทธิทางการเงินและการใช้บริการธนาณัติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

 หลักการและเหตุผล

จนถึงปัจจุบัน ยังปรากฎว่ามีชาวไทยภูเขาจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย รวมถึงยังไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นคนไร้สัญชาติ โดยสมาชิกในครอบครัวของคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้อพยพเข้ามาทำงานในเมืองเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และทำให้เกิดความจำเป็นต้องพึ่งพาบริการระบบส่งเงินของไปรษณีย์ เพื่อส่งเงินกลับไปยังครอบครัว

อย่างไรก็ดี ระบบส่งเงินที่เป็นอยู่กลับไม่เอื้อต่อการส่งเงินกลับบ้านของคนไร้สัญชาติกลุ่มดังกล่าว เพราะแม้ว่าพวกเขาจะถือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งออกโดยกรมการปกครอง แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการระบบส่งเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์บางสาขา ปัญหานี้ได้กลายเป็นช่องทางให้แก่ผู้แสวงหาผลประโยชน์ โดยคนไทยบางกลุ่มบางคน ที่ทำเสนอตัวเป็น “ตัวแทน” ไปรับเงินให้ โดยคิดค่าตอบแทนการดำเนินการดังกล่าวในอัตราที่สูง ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อกลุ่มชาวไทยภูเขาที่ยังไร้สัญชาติ

ปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาของ โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทย[2] โดยนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ ได้แก่ กิตติประภา จิวะสันติการ และวิริยา วิจิตรวาทการ แห่ง Stanford University, USA และชนปทิน ไพบูลย์พลาย้อย จาก The University of Texas at Austin, USA โดยทั้งสามคน ได้พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นด้วยมุ่งหวังว่า ที่จะสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย เพื่อผลักดันนโยบายอนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการรับเงินผ่านระบบธนาณัติ

ทางคณะทำงาน Monday Meeting เห็นว่า หัวข้อและประเด็นดังกล่าวมีความน่าสนใจในเชิงการตอบโจทย์ของสังคม (social need) จึงนำมาสู่การพัฒนาเป็นความร่วมมือและเป็นหัวข้อหนึ่งของ Monday meeting ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2552

องค์กรรับผิดชอบ

·       ประชาคมนักศึกษาปริญญาโทและเอกเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการประชากร

·       โครงการบางกอกคลีนิกเพื่อการให้คำปรึกษาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล ( BKK legal clinic) (ภายใต้กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

·       สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT)

·         Stanford HAAS Center for Public Service (Stanford University)

เครือข่าย/ภาคี : ต้นเรื่อง

·       Stanford HAAS Center for Public Service (Summer Fellowship Program)

ที่ปรึกษา

·         รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·         คุณสินี จักรธรานนท์  ·         Mr. Jeffrey Hawthorne  ·         Mr. Nicholas Hope 

·         Mrs. Melanie Edwards ·  Mr. Patrick Windham ·         Mrs. Angini Kochar

·         Mrs. Therese Caouette ·         Mr. David Feingold

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อนำเสนอ และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและนโยบายต่อระบบการส่งเงินไปรษณีย์ที่เป็นอยู่

2.      เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนถึงกฎหมายและนโยบายในประเด็นสิทธิในทรัพย์สินของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

3.      เพื่อเป็นเวทีร่วมกันระหว่างภาควิชาการและเครือข่าย/ภาคี ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ชัดเจน ต่อประเด็นสิทธิในทรัพย์สินของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ อันไปสู่การกำหนดแนวทางในการขยายโอกาสให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบไปรษณีย์ไทยได้

4.      เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานระหว่างภาควิชาการ ภาคราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการประชุม

            ประมาณ 20-25 คน อันประกอบด้วย (1) ภาควิชาการ (2) ภาคราชการ (3) ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน (4) ภาคสื่อสารมวลชน (5) ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่

ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์