...ป่าไม้เมืองไทย.......

ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เมืองไทย

 

 

 

ป่าไม้ในประเทศไทย

ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต   ป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 

ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ำ  อากาศ  ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย  จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  พื้นดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม 

เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้แม่น้ำมีน้ำน้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การขาดแคลนน้ำในการการชลประทานทำให้ทำนาไม่ได้ผลขาดน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

               
ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย

 

ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน   ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ำฝนทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน  สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
 ก.  ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ  (Evergreen)
 ข.  ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)

ทุกวันนี้เราจะพบเขาหัวล้านและพื้นที่ราบโล่งเตียนโดยทั่วไปจนบางแห่งไม่มีสภาพของป่าหลงเหลืออยู่เลย

 

ก็มีคำถามว่าทุกวันนี้ วิกฤตของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นเกิดจากอะไร

และการอนุรักษ์ป่าไม้ เราจะเริ่มกันที่ตรงไหน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป่าไม้ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

วิกฤตของป่า..เกิดจากคนกินป่า...เริ่มได้จากการหยุดกินป่า...

เขียนเมื่อ 

วิกฤตของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นเกิดมานานแล้วครับ

ตั้งแต่สมัยผมเป็นครูประชาบาลชนบท

สมัยเด็กผมเองเห็นรถลากซุงออกจากป่าผ่านหมุ่บ้านทุกเมื่อเชื่อวัน

ป่าไม้สนามชัยเขตสมัยก่อนพืชพรรณไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์

เดี่ยวนี้ไม่มีเหลือแล้วครับ

เขียนเมื่อ 
  • ป่าไม้เมืองไทย....นับวันใกล้หมดป่า
    คนบุกรุกทำลายมิใช่ใคร  ล้วนคือ
    ผู้ยิ่งใหญ่...ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง
  • นี่คือความจริงของแผ่นดินนี้

สว้สดีค่ะ

มาทักทายและขอบคุณที่แวะไปทักทายค่ะ

วิกฤตของป่าไม้บ้านเรา (หรือทุกที่ในโลก) น่าจะเกิดจาก ปัญหาหลัก คือ...

"การขาดจิตสำนึก"

ดังนั้น คงต้องเริ่มต้นกันที่การ ปลูก ปลุก สร้าง เสริม เติม ต่อ ... จิตสำนึกกันก่อน  ซึ่งคงไม่ง่ายนักค่ะ

กำลังคิดอยู่ค่ะว่าควรทำอย่างไรดี แต่คิดไม่ออก จึงใช้วิธีการจัดการกับตัวเองและครอบครัว อย่างน้อยในครอบครัวเรา เพื่อนเรา จะต้องให้ความสำคัญกับการรักษา "ป่า" ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ร่วมปกป้องสถาบันฯที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง