เอกสารประกอบการสอน

หลักการทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน

 

 

อกสารประกอบการสอนเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการเรียน      การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 1) กล่าวว่า เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรที่ใช้ ในสถานศึกษา ารเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ สรุปได้พอสังเขปดังนี้

                    อกสารประกอบการเรียนการสอนมีหลายประเภท เช่น

                    1) แผนการสอน หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับเตรียมการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งอาจทำขึ้นโดยสังเขป หรือรายละเอียดสุดแท้แต่วัตถุประสงค์ของการใช้

                    2) ชุดการสอน หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรืออาจจัดทำเรื่องไว้เฉพาะเรื่อง หรือรวมตลอดทั้งหลักสูตรก็ได้

                    3) แบบเรียนสำเร็จรูป หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน

                    ปกนอก    ควรบอกประเภทของนวัตกรรมคือ เอกสารประกอบการเรียน แล้วตามด้วย

วิชา ชั้น และชื่อเรื่อง ตามลำดับ อาจมีภาพประกอบเพื่อเพิ่มความสนใจได้ตามความเหมาะสม

                    ปกใน       มีเนื้อหาเช่นเดียวกับปกนอก

                    คำนำ        ควรประกอบด้วย

                                      (1) วัตถุประสงค์ในการจัดทำ (ทำไมจึงทำ)

                                      (2) มีส่วนประกอบกี่ตอน กี่เรื่อง อะไรบ้าง ควรเขียนสั้นๆ เพื่อสรุป

                                      (3) มีประโยชน์แก่ใครบ้าง

                                      (4) ขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน

                    สารบัญ    เป็นการแสดงโครงสร้างของเนื้อหาแต่ละตอนว่าอยู่หน้าใด

                    คำชี้แจง   เป็นการบอกกล่าวให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เตรียมการก่อนนำเอกสารไปใช้ตามลำดับและแสดงถึงความต่อเนื่องของเอกสารที่จะต้องสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงกับการเรียน

การสอนโดยทั่วไป

                    ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง  ควรตั้งชื่อบท หรือชื่อเรื่องให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในชุดนั้น

                    หัวข้อเรื่องย่อย   จะเป็นชื่อหัวข้อเนื้อหาที่จะเรียนโดยเรียงลำดับก่อนหลังตามเนื้อหา

ที่จะสอนในเรื่องนั้น

                    จุดประสงค์การเรียนรู้    ให้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างครอบคลุม และชัดเจน

                    กิจกรรมหลัก จะบอกถึงกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติตามลำดับก่อนหลัง เพื่อเป็นการวางแผนการเรียน หรือเตรียมสื่ออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไว้ล่วงหน้า

                    บทสรุป จะเป็นการสรุปเนื้อหาในลักษณะแนวคิดหลัก เพื่อประมวลความรู้ความคิด

ของผู้เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรเขียนให้กะทัดรัด และครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้นๆ

                    เนื้อหาโดยละเอียด การเขียนเนื้อหาควรยึดหลัก ดังนี้

                    ารเรียงลำดับไม่สับสน อาจเรียงตามเหตุการณ์หรือเรียงตามความยากง่ายของเนื้อหาก็ได้

                          - ความถูกต้องทันสมัย เนื้อหาที่เขียนจะต้องถูกต้องตามหลักทฤษฎีและหลักการเชื่อถือได้ทันเหตุการณ์

                          - ครบถ้วน ตรงตามหัวข้อเรื่อง หรือหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้น

อย่างครบถ้วน

                          -สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องและจุดประสงค์

                          -มีการอธิบายเพิ่มเติม ขยายความหรือยกตัวอย่างประกอบ

                          -มีภาพประกอบแผนภูมิหรือตารางประกอบเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้

อย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคม

คำสำคัญ (Tags)#เอกสารประกอบการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 282519, เขียน: 02 Aug 2009 @ 23:39 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอเป็นกำลังใจให้ครูต๋อยสู้สู้

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

เพื่อนครู
IP: xxx.121.21.44
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูอีกคนหนึ่งค่ะ