ชวนเดินทางไปกับโครงการ CSR Campus ปี 2

ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัดสดๆ ร้อนๆ ได้ก่อนใครที่ blog.csrcampus.com

หายหน้าหายตาไปนาน กลับมาถือโอกาสชวน เราๆ ท่านๆ ที่เป็นอาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ร่วมติดตามและให้คำชี้แนะกิจกรรมในโครงการ CSR Campus ปี 2552

เท้าความถึง Campus ปีที่แล้ว เราได้พบปะกับผู้คนทั้ง 76 จังหวัด มีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ CSR ที่เป็นพื้นฐาน ผนวกกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจนได้มาเป็นแนวทางกิจกรรม CSR ของแต่ละจังหวัด

มาปีนี้ จากผลสำรวจความต้องการเนื้อหา CSR ขององค์กรในท้องถิ่นที่มีต่อการจัดอบรมและเสวนาในปี 2552 พบว่า ร้อยละ 61 ต้องการเรียนรู้วิธีการทำ CSR อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 20 ต้องการทราบวิธีการวัดและประเมินผลกิจกรรม CSR เราจึงจัดเนื้อหา การทำ CSR เชิงระบบ และแนะนำเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) ให้อย่างไม่ลังเล

ที่สำคัญ เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นความสำเร็จของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ต้องเกิดจาก “คน” ในองค์กร ที่มีจิตสำนึกใน “หน้าที่พลเมือง” เป็นพื้นฐานสำคัญ ฉะนั้น การปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวแก่บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตและความยั่งยืนของกิจการ

เราจึงได้ผนวกเอาเรื่อง "หน้าที่พลเมือง" สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเนื้อหาเรื่อง "ความเป็นพลเมืองบรรษัท" (Corporate Citizenship) ให้แก่ทายาทนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสังคม (social entrepreneur) ภายใต้โมเดล “Young CSR” เพื่อสอดแทรกเรื่องหน้าที่พลเมืองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและโลกธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้จาก www.csrcampus.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิพัฒน์ ยอดพฤติการความเห็น (0)