เทคนิคการอภิบาล 1:1

justsee777
เทคนิคการอภิบาล 1:1 เป็นการอภิบาลที่เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เทคนิคการอภิบาล 1:1

คำนำ

            การอภิบาลแบบ  1: 1   เป็นการอภิบาลที่เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ที่ไม่สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทดแทน  เพราะเป็นการถ่ายทอดชีวิตและคำสอนโดยตรง  จนหลักการทางพระคัมภีร์อันนี้  ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระบบการขายที่เรียกว่า  "ระบบไดเร็กเซลล์"  กำลังเป็นระบบการขายที่มียอดการขายที่เกิดประสิทธิภาพ  และเพิ่มยอดการขายที่บริษัทเติบโตเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นเจ้าของหลักการแบบ 1 : 1  เรายิ่งต้องควรทำให้เกิดผลมากขึ้น  ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้า

ความหมายของการอภิบาล 1:1

            การอภิบาล 1:1 หมายถึง การอภิบาลแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการพบปะส่วนตัวเพียงตัวต่อตัวระหว่างผูอภิบาล (ผู้เลี้ยง) กับผู้รับการอภิบาล (แกะ) จุดประสงค์ก็เพื่อเสริมสร้างชีวิตแกะให้ไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นในการอภิบาล 1:1 ผู้อภิบาลกับผู้รับการอภิบาลจึงจะต้องเป็นเพศเดียวกัน (ไม่อภิบาล 1:1 ข้ามเพศ)

ความสำคัญของการอภิบาลแบบ   1:1

1.      ทำให้ผู้รับการอภิบาลถูกช่วยเหลืออย่างแท้จริง

ก.    สามารถแบ่งปันชีวิตส่วนตัวได้อย่างเปิดเผย

ข.    สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์

2.      ทำให้เกิดความผูกพันชีวิตด้วยกัน

ก.    มีความไว้วางใจ

ข.    มีความสนิทสนม

ค.    มีความเข้าใจกันและกัน

ง.     มีมิตรภาพของความเป็นเพื่อนและผู้นำฝ่ายวิญญาณอย่างสมดุล

3.      ทำให้สามารถสร้างชีวิตในการรับใช้ได้อย่างเกิดผล

ก.    สามารถตำหนิ , ตักเตือนลูกแกะ  ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี

ข.    สามารถถ่อยทอดคำสอน  และคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

ค.    สามารถนำไปฝึกหัดภาพปฏิบัติได้อย่างใกล้ชิด

การบริหารเวลา 45 นาทีในการอภิบาล 1:1

ในการอภิบาล 1:1 แต่ละครั้ง  ควรใช้เวลาร่วมกันไม่น้อยกว่า 45 นาที/ครั้ง/สัปดาห์  และในแต่ละครั้ง  ควรประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

          นาที                                 กิจกรรม         

         10                ผู้เลี้ยงและแกะแบ่งปันพระพรและประสบการณ์ใหม่สดที่ได้รับจากพระเจ้า  และ

                            ผู้เลี้ยงอธิษฐานนำการสอน

         20                สอน/แบ่งปันความคิด/แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากคำสอน

         15                สร้างสัมพันธ์ ไต่ถามทุกข์สุข ให้คำปรึกษา หนุนน้ำใจ/เตือนสติ อธิษฐานขอพระเจ้า
                            อวยพรการดำเนินชีวิตในสัปดาห์นี้

1.      การสอนพระคัมภีร์

·         สอนทุกเรื่องครบถ้วน  สอนสมดุลทุกด้าน

·         คำสอนในการอภิบาล 1:1  แต่ละครั้ง  มีความแตกต่างจากคำสอนกลุ่มดาวิด 

·         คำสอนในการอภิบาล 1:1 เน้นการพัฒนาชีวิต  เป็นคำสอนสั้นๆ เหมาะสมแก่เวลาประมาณ 20 นาที

·         เมื่อสอนจบ  ควรเปิดโอกาสให้แกะแสดงความคิดเห็น  แบ่งปันข้อคิดได้รับ (10นาที)

2.      การสร้างสัมพันธ์

·         ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แกะจะไม่กล้าหรือไม่อยากเปิดเผยชีวิตกับเรา หากเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา 

·         ความสัมพันธ์ยังทำให้เราสามารถตักเตือนเขาได้เมื่อเขาทำผิด  บางครั้งแม้จะเตือนแรงสักเท่าใดแกะก็สามารถรับได้ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้เขายังคงมั่นใจในความรักที่เรามีให้แก่เขา 

·         ความสัมพันธ์ทำให้เขารับในสิ่งที่เราสอนได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีกำแพงใดๆ ขวางกั้น

·         ความสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจกัน                     

·         เราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับแกะได้หลายทาง เช่น การเล่นกีฬาที่เขาชอบ ไปสันทนาการหรือทำงานอดิเรกร่วมกับเขา เช่น ซื้อของ เล่นดนตรี เป็นต้น

3.      การสนใจถามไถ่เรื่องส่วนตัวเพื่อทำความรู้จัก

·         การทำความรู้จักกับเขาทำให้เราสามารถดูแลเขาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน เช่น เมื่อเราจะเตือนเขาก็เตือนเขาได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการพิพากษา อีกทั้งทำให้เกิดน้ำหนักในคำพูดของเราอีกด้วย เพราะเขาสามารถมั่นใจได้ว่า เราตักเตือนเขาจากพื้นฐานที่รู้จักเขาเป็นอย่างดี    เป็นต้น 

·         การทำความรู้จักเขานั้น  จะต้องทำความรู้จักทั้งในส่วนดีและส่วนที่เขายังบกพร่องอยู่ เราต้องเรียนรู้จักเขาแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของเขา   (เมื่อไรที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาได้   ก็นับได้ว่าเรามีชัยชนะในการอภิบาลเขาไปครึ่งหนึ่งแล้ว)

·         แนวทางการอภิบาล1:1 ในการทำความรู้จักแกะ  ก็เพื่อที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์หรือพัฒนาเขาในส่วนดีของเขา และแก้ไขส่วนที่ไม่ดีได้

·         สนใจไต่ถามความรู้สึกนึกคิดของเขาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อจะรู้จักเขามากขึ้น  และเพื่อปรับมุมมองของเขาให้เข้าใกล้พระวจนะพระเจ้า

4.      การให้คำปรึกษา

·         มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแม้จะรับการไถ่แล้วก็ตาม  เราก็ยังอยู่ในสภาพของความบาปอยู่ และในสภาพนี้เองทำให้ทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น  

·         ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนเป็นคริสเตียน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เป็นคริสเตียนแล้ว  ทั้งที่เขารู้ตัวว่าเป็นปัญหาที่ต้องรับการแก้ไขหรือไม่รู้ตัว  ในสภาพนี้เองทำให้แกะทุกคนต้องการได้รับคำปรึกษา  โดยเฉพาะบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่เหมาะสมที่จะให้คำปรึกษาในท่ามกลางคนหมู่มาก  การอภิบาล 1:1 จึงเป็นเวลาที่ดีในการให้คำปรึกษาแก่แกะได้

·         ผู้เลี้ยงจึงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดต้องพร้อมอยู่เสมอในการให้คำปรึกษาแกะในทุกเวลา  และเมื่อให้คำปรึกษาแล้วแต่หากแกะยังไม่ได้รับการปลดปล่อยจากปัญหา   ผู้เลี้ยงไม่ควรปล่อยปละละเลย   ควรส่งขึ้นมาเป็นลำดับชั้นจนกว่าแกะจะได้รับการปลดปล่อยจากปัญหาอย่างแท้จริง

5.      การหนุนน้ำใจเตือนสติ

·         แกะทุกคนมีทั้งส่วนดีที่ต้องการรับการหนุนน้ำใจชมเชย      และส่วนที่ยังต้องรับการเตือนสติเพื่อจะปรับปรุงแก้ไข    เราจึงไม่ควรละเลยทั้งการหนุนน้ำใจแกะและการเตือนสติแกะ 

·         การหนุนน้ำใจจะเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจ และทำให้แกะรู้ว่าเขากำลังทำในสิ่งดี    สิ่งที่เป็นพระพรและมีคุณค่า  สมควรได้รับการยกย่อง

·         ส่วนการเตือนสติจะเป็นการชี้ถูกชี้ผิดที่ทำให้เขารู้ว่าสิ่งใดหรือท่าทีใดถูก และสิ่งใดหรือท่าทีใดผิด  ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังทำหรือคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และต้องแก้ไขโดยด่วน  และเป็นการชี้ให้เขาเห็นว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะทำให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตของเขาและต่อคนที่เขารักอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างเรื่องที่ใช้สอนในการอภิบาล 1:1    เช่น

1.     หมวดชีวิตกับพระเจ้า

1.        บาป  โทษของบาป  การกลับใจ  และพระกิตติคุณ

2.        ความมั่นใจในความรอด

3.        การเฝ้าเดี่ยว

4.        การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

5.        การสารภาพบาป

6.        การเผชิญการทดลอง

7.        การเต็มล้มด้วยพระวิญญาณ

8.        การเชื่อฟังและการเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตอย่างถูกต้อง

9.        การตีสอนจากพระเจ้า

10.    อุปนิสัยแบบชอบธรรม

11.    การแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า

 

12.    การอารักขาและการถวาย

13.    การมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร

2.     หมวดหลักข้อเชื่อ

1.      ตรีเอกานุภาพ

2.      ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์

3.      สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์

4.      การบัพติศมาด้วยน้ำ

5.      ซาตาน  ผีวิญญาณชั่ว

6.      คริสตจักร

7.     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการอภิบาล 1:1

คำสำคัญ (Tags)#คริสเตียน#ลูกแกะ#ใช้เวลา

หมายเลขบันทึก: 281182, เขียน: 29 Jul 2009 @ 11:53 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)