การมอบหมายงาน

ทำไมคุณควรต้องมอบหมายงาน

-  เพราะผู้จัดการมักเป็นผู้ที่มีงานในความรับผิดชอบที่หนักอยู่แล้วและ ไม่มีเวลาพอที่จะทำงานทุกสิ่ง

-  หากคุณยืนยันที่จะทำงานทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง บุคคลที่มีฝีมือทั้งหลายจะไปจากคุณจะเหลือแต่ผู้ที่ใช้ไม่ได้ในองค์กร และในองค์กรจะมีแต่บุคคลประเภท"ขอรับกระผม"

-  เพราะองค์กรกำลังเติบโตและต้องการขยายงาน

ทำไมถึงผู้จัดการถึงมักไม่ชอบมอบหมายงาน

-  ความกลัว ทำให้ผู้จัดการมักจะหมกมุ่นอยู่กับงานในรายละเอียด และงานที่ตัวเองถนัดก่อน ที่ซึ่งมักเป็นงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

-  ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงานต่ำ

-  เขาเป็นคนที่ไม่เคยไว้วางใจใคร

ผู้นำที่ฉลาดพร้อมจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่จำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่เขาสามารถใช้เวลาในสิ่งสำคัญกว่าให้กับองค์กร

ทำอย่างไรดี

1.             ไม่ควรทำการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดในทันที ควรจะให้ไปที่ละขั้นตอน

2.             ต้องช่วยเขาเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้น

3.             ยกย่องเขาเวลาที่เขาทำงานที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี

4.             ทุกครั้งที่มีวิกฤติ ต้องมีหลักการในการเขาไปยับยั้งงานนี้ที่อาจสร้างความเสียหายได้

5.             ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานควรได้รับการอบรม ฝึกฝนเป็นอย่างดี

6.             แสดงความไว้วางใจและแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของเขา เขาจะทำงานจนสุดความสามารถดังที่คุณไว้วางใจ ด้วยความตั้งใจและสติปัญญา

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2000 ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้

5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives)  ข้อกำหนดนี้กำหนดให้องค์กรต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมอบหมายงานตามลำดับ บังคับบัญชา

5.5.1 ความรับผิดชอบ อำนาจสั่งการ  ข้อกำหนดนี้กำหนดให้ต้องมีการระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบ

6.2.2 ความสามารถ ความตระหนัก และ การฝึกอบรม (competence, awareness and training)  กำหนดให้มีการระบุความสามารถจำเป็นพร้อมการฝึกอบรม