สสส. ประกาศว่าจะใช้เงินที่ตนได้รับประมาณปีละ 2,000 ล้านบาทเป็น "น้ำมันเครื่อง" ในการสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมไทยเพื่อหล่อลื่น   สร้างความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.   มีงบประมาณ (น้ำมันเบนซิน) ปีละเป็นแสนล้านบาทสำหรับกิจกรรมด้านสุขภาพ

         จะเป็นน้ำมันเครื่องได้ต้องมุ่งเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อันเป็นเป้าหมายของสังคมไทย   คือ "สุขภาวะของสังคมไทย"

         สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชนของ สสส. ต้องการทำงานเป็น "น้ำมันเครื่อง" ในการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชนจะทำงานอย่างไร

         สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบก็คือ   ในพื้นที่และชุมชนมีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดสุขภาพ/สุขภาวะอย่างไรบ้าง   ผลการตรวจสอบในปัจจุบันคือมีโครงการมาก   สนับสนุนจากหลายแหล่ง   ดำเนินการโดยหลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน   และที่สำคัญบางพื้นที่/ชุมชนเกิดผลดีต่อสุขภาพ/สุขภาวะในระดับหนึ่งแล้ว

         ดังนั้น   วิธีหนึ่งที่จะเป็น "น้ำมันเครื่อง" คือการเข้าไปค้นหาชุมชน/พื้นที่ที่มีผลสำเร็จ   เชื้อเชิญให้มาเล่าเรื่องเพื่อ ลปรร. ว่าทำอย่างไรจึงสามารถบรรลุความสำเร็จในระดับดังกล่าวได้   และคิดจะพัฒนาต่อเนื่องอย่างไร

         การเป็น "น้ำมันเครื่อง" หมายถึง
          - การส่งเสริมการต่อยอด  ยกระดับความรู้ (ปฏิบัติ)
          - การอุดช่องโหว่
          - การสนับสนุนให้เกิดแนวทางการดำเนินการใหม่ ๆ

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ค.49