40. ศึกษาดูงาน : การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาดูงาน เป็นการพาบุคลากรในหน่วยงานไปดูกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน การพาบุคลากรไปศึกษาดูงานจะช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ทำงาน เทคนิคใหม่ๆ เกิดแนวคิดที่จะนำมาปรับปรุงในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้นหรือพัฒนายิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง การที่ให้บุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศและให้บุคลากรไปฝึกงานจัดว่าเป็นการศึกษาดูงานเช่นกัน

     วันนี้ 16 กรกฎาคม 2552 งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา นำโดย  ครูเศรษฐ์ คุณทาบุตร  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ครูมาลีวรรณ มินดาทอง ครู งานวัดผลและวิจัย ครูจินดาภา ใต้ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย  งานพัฒนาหลักสูตรฯ และพร้อมกับ  ผู้เขียน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานบริหารวิชาการและงานหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน

     กำหนดวันนี้ คือ ช่างเช้า ศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากคณะครู โรงเรียนเลยพิยาคม และยังได้รับความรู้ข้อชี้แนะ และคำแนะนำจากวิทยากรใจดี... ครูสุนทร จันทะวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม และครูจารุวัลฐ์ สุทธิสานันท์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทำให้เกิดความกระจ่างในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มากขึ้น

ได้รับคำชี้แนะและข้อแนะนำดีๆ จากผู้รู้...ที่น่ารัก ขอขอบคุณอีกครั้งคะ

    ช่วงบ่าย เดินทางไปศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย (อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยพิทยาคม) เพื่อปรึกษาและขอศึกษาดูงานกรณีการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ทั้งนี้ ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับนักเรียนพิการเรียนร่วม ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ โดยเฉพาะการจัดทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งโรงเรียนต้องดำเนินการเพี่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมเป็นกรณีพิเศษ

ขอรับปรึกษา และเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

    การศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งทำให้ผู้ไปศึกษาดูงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ในสิ่งที่ไปพบเจอได้ด้วยตนเอง สามารถสอบถามข้อมูลหรือค้นหาคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้ทันที สามารถนำเอาสิ่งที่ได้เห็น เรียนรู้ และสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของตนต่อไป  อีกทั้งเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวของผู้ไปศึกษาดูงานให้พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (2)

  • ขอบคุณชาวเลยพิทฯ(โรงเรียนเก่าของผม) ที่ให้การต้อนรับและคำแนะนำอย่างดี

สวัสดีค่ะ

  • วันจันทร์ ที่ 27 ก็จะมีเพื่อนครูมาเยี่ยมชมหลักสูตร ที่โรงเรียนค่ะ
  • ยังไม่เรียบร้อย ทำไป ใช้ไป และปรับปรุงไป พร้อมๆๆกันค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ