ในยุคที่มีความหลากหลายของเนื้อหา รายละเอียด เห็นจะเป็นในเรื่องการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ของการบริหารและการจัดการทางการกีฬา ที่มีการขับเคลื่อนและยกระดับความรู้ไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามบริบทของชุมชน สังคม ประเทศชาติรวมทั้งกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่มีการพัฒนาไปพร้อมกันทั่วโลก ตามแต่ศักยภาพของประเทศนั้น ๆ ดังจะเห็นได้จากการบริหารจัดการในรายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ของแต่ละประเภทกีฬาหรือแม้กระทั่งการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติหรือระดับที่รอง ๆ ลงมาก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความสามรถทางการบริหารและการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันและใช้ในองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิคในการจัดการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารเข้ามาพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านเพื่อชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของคนในชาติ อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาคนโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารทางการกีฬาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านนี้อย่างจริงจังในการพัฒนาคนและการกีฬาของชาติอย่างแท้จริง