วิสัยทัศน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา

วิสัยทัศน์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา  ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

และการจัดสวัสดิการในรูปแบบที่หลากหลาย

 

พันธกิจ

 

1.       ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  รวมทั้งเด็กพิการด้อยโอกาสได้

เข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม  

2.       ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

3.       ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งในระบบ  นอกระบบและ

ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4.       ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา

5.       ส่งเสริมและประสานงานกิจการพิเศษไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

6.       ส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่น  ให้มีส่วนในการจัดการศึกษา

7.       ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  ประกันสิทธิและโอกาส

จุดเน้น 1.1  ประกันสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

                              ของเยาวชนทุกประเภท

กิจกรรม           1.1.1   รณรงค์รับการศึกษาภาคบังคับ

1.1.2         ส่งเสริมเรียนจนจบภาคบังคับ

1.1.3         ส่งเสริมการจัดรูปแบบเหมาะสม

1.1.4         ช่วยเหลือเด็กพิการด้อยโอกาสได้เรียน

จุดเน้น 1.2  สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างทั่วถึง

                        กิจกรรม           1.2.1   ส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นเตรียมความพร้อม

1.2.2         ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน

1.2.3         ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน

จุดเน้น 1.3  เพิ่มอัตราเรียนต่อชั้น ม . ปลาย และให้นักเรียนยากจนได้รับการ            

                        ประกันสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาต่อชั้น ม . ปลาย

                   กิจกรรม             1.3.1   พัฒนานวัตกรรมการจัดที่เหมาะกับเด็กทุกประเภท

1.3.2         รณรงค์ผู้จบภาคบังคับเรียนต่อ ม . ปลาย  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

จุดเน้น 2.1  ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้    

                        และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                   กิจกรรม           2.1.1  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง

2.1.2         สร้างความเข้าใจหลักสูตรที่ปรับปรุง

2.1.3         ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร

2.1.4         สร้างระบบการช่วยเหลือการพัฒนา

 

จุดเน้นที่          2.2  จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาครูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ที่       

                         เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและยึดผู้เรียน

                         เป็นสำคัญ

                        กิจกรรม           2.2.1   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

2.2.2         พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้

2.2.3         พัฒนาครู / สอนบูรณาการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

จุดเน้น 2.3  จัดระบบดูแลนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   กิจกรรม           2.3.1   สานสายใยครูและศิษย์

2.3.2         จัดระบบช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็ก

2.3.3         ส่งเสริมแนะแนวและจัดกิจกรรมผู้เรียน

จุดเน้น 2.4  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน

                   กิจกรรม           2.4.1   เร่งรัดยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

2.4.2         ประเมินคุณภาพระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

จุดเน้น 3.1  เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้ทุกระดับมีการบริหาร

                        จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ

                   กิจกรรม           3.1.1   เร่งรัดงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

3.1.2         พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

3.1.3         ประสิทธิภาพบริหารงานบุคคล

3.1.4         ประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

3.1.5         ประสิทธิภาพระบบการบริการ

3.1.6         สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม

จุดเน้น 3.2  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยี

                        สารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับ

                   กิจกรรม           3.2.1   หลอมรวมระบบฐานข้อมูล

3.2.2         กำหนดตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน

3.2.3         พัฒนาเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

3.2.4         ประสานสัมพันธ์หน่วยงานและบุคคลเครือข่ายเพื่อการสนับสนุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กเก่ง เด็กดี .....หน้าที่ของใคร

คำสำคัญ (Tags)#วิสัยทัศน์พันธกิจ

หมายเลขบันทึก: 276971, เขียน: 16 Jul 2009 @ 12:10 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 14:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)