วิสัยทัศน์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา  ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

และการจัดสวัสดิการในรูปแบบที่หลากหลาย

 

พันธกิจ

 

1.      ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  รวมทั้งเด็กพิการด้อยโอกาสได้

เข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม 

2.      ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

3.      ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งในระบบ  นอกระบบและ

ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4.      ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา

5.      ส่งเสริมและประสานงานกิจการพิเศษไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

6.      ส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่น  ให้มีส่วนในการจัดการศึกษา

7.      ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  ประกันสิทธิและโอกาส

จุดเน้น 1.1  ประกันสิทธิและโอกาสในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

                              ของเยาวชนทุกประเภท

กิจกรรม          1.1.1   รณรงค์รับการศึกษาภาคบังคับ

1.1.2        ส่งเสริมเรียนจนจบภาคบังคับ

1.1.3        ส่งเสริมการจัดรูปแบบเหมาะสม

1.1.4        ช่วยเหลือเด็กพิการด้อยโอกาสได้เรียน

จุดเน้น 1.2  สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างทั่วถึง

                        กิจกรรม          1.2.1   ส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นเตรียมความพร้อม

1.2.2        ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน

1.2.3        ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน

จุดเน้น 1.3  เพิ่มอัตราเรียนต่อชั้น ม.ปลาย และให้นักเรียนยากจนได้รับการ            

                        ประกันสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย

                   กิจกรรม            1.3.1   พัฒนานวัตกรรมการจัดที่เหมาะกับเด็กทุกประเภท

1.3.2        รณรงค์ผู้จบภาคบังคับเรียนต่อ ม.ปลาย 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้น 2.1  ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้    

                        และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                   กิจกรรม          2.1.1  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง

2.1.2        สร้างความเข้าใจหลักสูตรที่ปรับปรุง

2.1.3        ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร

2.1.4        สร้างระบบการช่วยเหลือการพัฒนา

 

จุดเน้นที่         2.2  จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาครูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ที่       

                         เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและยึดผู้เรียน

                         เป็นสำคัญ

                        กิจกรรม          2.2.1   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

2.2.2        พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้

2.2.3        พัฒนาครู/สอนบูรณาการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

จุดเน้น 2.3  จัดระบบดูแลนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   กิจกรรม          2.3.1   สานสายใยครูและศิษย์

2.3.2        จัดระบบช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็ก

2.3.3        ส่งเสริมแนะแนวและจัดกิจกรรมผู้เรียน

จุดเน้น 2.4  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน

                   กิจกรรม          2.4.1   เร่งรัดยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

2.4.2        ประเมินคุณภาพระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

จุดเน้น 3.1  เพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้ทุกระดับมีการบริหาร

                        จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ

                   กิจกรรม          3.1.1   เร่งรัดงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

3.1.2        พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

3.1.3        ประสิทธิภาพบริหารงานบุคคล

3.1.4        ประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

3.1.5        ประสิทธิภาพระบบการบริการ

3.1.6        สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม

จุดเน้น 3.2  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยี

                        สารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับ

                   กิจกรรม          3.2.1   หลอมรวมระบบฐานข้อมูล

3.2.2        กำหนดตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน

3.2.3        พัฒนาเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

3.2.4        ประสานสัมพันธ์หน่วยงานและบุคคลเครือข่ายเพื่อการสนับสนุน