เมื่อวานนี้(8 พ.ค.)ท่านรองฯสุพจน์ (CKO)ได้นัดประชุมทีมคุณอำนวย สพท.นบ.ข.1 เพื่อติดตามทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วตามมติที่ประชุมครั้งก่อน ทีมคุณอำนวยได้แจกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่อง KM ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายดำเนินการ และทีมวิทยากร ซึ่งดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

        ผมได้กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมคราวที่แล้วซึ่งมี ผอ.สพท.(ผอ.ประไพ)เป็นประธานได้มีการพิจารณาแผนดำเนินงานของ สพท.และมีข้อสรุปเป็นมติให้ทำกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมซึ่งค่อนข้างดูดีมากแล้ว และที่ประชุมให้ทางกลุ่มนโยบายและแผน(ฝ่ายเลขาฯ)ไปเขียนแผนปฏิบัติการที่ระบุกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานทุกเรื่อง ปฏิทินดำเนินการ และผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมมานำเสนอพิจารณากัน แต่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันบางประการ จึงยังไม่ได้เขียนแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพราะคงคิดว่าจะต้องรอแผนของโรงเรียน และ CoPsต่างๆใน สพท.ก่อนซึ่งถ้ารอจะทำให้ช้ามาก

         วันนี้จึงได้ทบทวนแผนดำเนินการดังกล่าวกันใหม่และสรุปว่าไม่ต้องรอแผนโรงเรียนและ CoP ต่างๆ ให้ทำแผนการกระตุ้นส่งเสริมตามที่กำหนดไว้เมื่อครั้งก่อนได้เลย(กิจกรรม ปฎิทิน ผู้รับผิดชอบ) และต้องเร่งดำเนินการ โดยฝ่ายเลขาฯร่างให้เสร็จ แล้วเวียนให้แต่ละคนลองอ่านก่อน และนำมาพิจารณาวันที่ 18 พ.ค. เวลา 09.00 น.จากนั้นให้เสนอท่านรองฯสุพจน์(ซึ่ง ผอ.มอบให้ดูแลเรื่องนี้แทน)แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานงานและดำเนินการทันที

        ที่ประชุมได้มีการพูดคุย ทบทวนความคิดเรื่อง KMกัน เพราะมีหลายคนคิดว่า KM คือการลงบล็อก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การมีกิจกรรมของ CoPsต่างๆอย่างต่อเนื่องต่างหากที่เป็นกระบวนการต้องดำเนินการ ที่จริงเรามีการทำกิจกรรมกันพอสมควรแต่ไม่มีใครสรุปความเคลื่อนไหวเผยแพร่  รวมทั้งควรมีภาพการดำเนินการลงบล็อกบ้าง ตอนนี้จึงดูเหมือนไม่ค่อยได้ทำ และเรายังติดกับระบบราชการอยู่มากทีเดียว

         ผมได้แนะนำให้กลุ่มต่างๆลองทำกิจกรรมสุนทรียสนทนา(dialougeXให้ต่อเนื่องซึ่งน่าจะมีพลังขึ้นและไม่ติดกับระบบราชการนัก และอยากให้ฝ่ายเลขาฯประสานกับน้องหญิงหารือเรื่องการเสริมแรงการทำบล็อกของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ(รางวัล) รวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละ CoP ด้วยอาจารย์วิจารณ์ก็ติงเรื่องนี้มาที่บล็อกผมหลายครั้ง

         ขณะนี้โรงเรียนต่างๆทำ KM กันด้วยวิธีการต่างๆตามบริบทของตนแล้ว เช่นโรงเรียนในฝัน 2 โรงเรียน(นนทบุรีพิทยาคม และ บดินทรเดชาฯนนทบุรี) กลุ่มโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามก็จัดประชุมกันวันนี้ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ก็กำลังกำหนดวันประชุมเรื่องนี้กัน

         ก็อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนดำเนินการใช้กระบวนการ KM กันอย่างต่อเนื่อง ให้กระบวนการนี้ช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพอย่างแท้จริง และวันที่ 21 กรกฎาคม อาจมีโรงเรียนหรือพวกเราได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรม KM ที่ กพร.สคส.และสถาบันเพิ่มผลผลิตร่วมกันจัดบ้างนะ