บันทึกการสอนระดับชั้นอนุบาล1  

ของคุณครูเบญจรัตน์   คุริรัง

สาระการเรียนรู้  ตัวเรา  หน่วยปฐมนิเทศ

       สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนในระดับชั้นอนุบาล1 

   เด็ก ๆ มาเรียนวันแรกมีพฤติกรรมคือร้องไห้ ไม่อยากเรียน

   อยากกลับบ้าน  คุณครูต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากิจกรรม

   ที่หลากหลายมาให้เด็ก ๆ ทำ  คุณครูได้นำนักเรียน

   ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่บริเวณรอบ ๆ ห้องเรียน โดย 

   แนะนำให้รู้จักห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน  ให้เด็ก

   ได้รู้จักครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยงของแต่ละห้องและได้ให้เด็ก

   ไปเรียนรู้เกี่ยวกับ  ห้องน้ำ  และสถานที่รับประทานอาหาร

    กลางวัน เด็ก ๆ สนใจ  และทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูเป็น

    อย่างดี 

          

อ้างอิงโดย....วิภา  http://gotoknow.org/portal/viphar

โรงเรียนวัดตะกล่ำ

แผน  http://gotoknow.org/file/bencharat/p1.doc