โรงเรียนบ้านวนาหลวงเป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการเพื่อนเด็ก