กำหนดวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 52 ที่ผ่านมา  คณะสหเวชศาสตร์รับการประเมินตรวจสอบผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2551  (มิ.ย. 51  -  พ.ค. 52)  ตามกรอบ "องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 9 ด้าน" ของ สกอ.

          ท่านประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบเจ้าประจำของคณะ คือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลลี  สัตยาศัย  ถามคำถามผู้บริหารอยู่เรื่องหนึ่งว่า 

"คณะมีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ?"

          ดิฉันตอบไปว่า

 1. คณะจัดทำแนวปฏิบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. และขั้นตอนการดำเนินงานระดับคณะ  เผยแพร่ให้คณาจารย์ทราบ (ดิฉันสำเนา เอกสาร ให้ท่านประธานตรวจสอบด้วย)
 2. งานบุคคล จะมีระเบียนประวัติอาจารย์ ที่นับวันครบกำหนดขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับต่างๆ ไว้  จึงสามารถแจ้งเตือนอาจารย์ที่ใกล้ครบกำหนดได้ล่วงหน้าด้วยบันทึกเตือน
 3. อาจารย์ผู้เตรียมเสนอขอ  สามารถส่งผลงานให้คณบดีช่วยตรวจสอบให้ก่อนได้  คณบดีจะช่วยตรวจสอบ และเสนอแนะก่อนที่จะยื่นเสนอขออย่างเป็นทางการ

          โล่งอกไปที เพราะพอดิฉันอธิบายจบ  ดูท่านคณะกรรมการจะไม่สงสัยแล้ว....เป็นอันว่าข้อสอบข้อนี้.....ผ่าน............


          ดิฉันขอ copy ข้อความที่ส่งถึงคณาจารย์ ผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-office) ของคณะฯ มายืนยันดังนี้ (ข้อดีของ E-Office ก็ตรงนี้แหละค่ะ  คือทำให้ดิฉันสืบค้นเรื่องเดิมได้)

เรื่อง  แนวปฏิบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. 
31/10/2551 12:41:09 AM
เรียนคณาจารย์ทุกท่าน

          ตามที่คณะได้จัดทำร่างแนวปฏิบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. และ รศ. และขั้นตอนการดำเนินงานระดับคณะ  เผยแพร่ให้ท่านพิจารณาผ่านทาง E-office  ตลอดจนจัดประชุมชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่สนใจ ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 27  ต.ค. ที่ผ่านมาแล้วนั้น

          บัดนี้  ร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว  ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอกำหนดตำแหน่ง  และท่านที่กำลังจะดำเนินการในเร็ววันนี้  ตลอดจนท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคคล ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับทราบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องตรงกัน  จึงขอส่งเอกสารอิเลกทรอนิกส์มาให้ท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นการล่วงหน้า (ตาม File ที่แนบ)

หมายเหตุ  บันทึกไว้กันลืม  แต่ไม่ได้ให้ท่านกรรมการ QA ตรวจลึกขนาดนี้หรอกนะคะ


          อย่างไรก็ตาม  ยังมีบางเรื่องที่ประกาศ ก.พ.อ. ยังไม่ชัดเจน  และเป็นการดำเนินการระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของคณะ  ได้แก่ "กำหนดวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"

          ดิฉันเคยสืบค้นจาก web  กพว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบข้อคำถาม ดังนี้

          กรณีที่อาจารย์ขอยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่คณะ/หน่วยงานโดยที่เอกสารต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เป็นวันยื่นขอกำหนดตำแหน่ง   กรณีนี้เมื่อผลการพิจารณาผ่านจะให้แต่งตั้งวันใด

 • วันที่คณะรับเรื่องครั้งแรก  หรือ
 • วันที่รับแบบ ก.พ.อ. 03  ที่ถูกต้อง  หรือ
 • วันที่เอกสารครบถ้วน

          ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติยืนยันว่า  วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องเป็นวันที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ.


           สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวรขณะนี้  ประเด็นดังกล่าว มีคำตอบชัดเจนแจ่มแจ๋วขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้ว  เพราะท่านอธิการบดี  (ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายนต์)  ได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ (ในคราวประชุม ครั้งที่ 145(6/2552) 20 มิ.ย. 52) ถึงแนวปฏิบัติ ในกรณีผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งได้มีการแก้ไขผลงานทางวิชาการ  ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และผลประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์แล้ว  โดยสมมุติเป็นกรณีศึกษา ดังนี้

 • ผู้เสนอขอฯ  ยื่นเรื่องวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
 • ต่อมาทราบผลสรุปจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ปรับปรุงแก้ไข ในวันที่ 1 มีนาคม 2552
 • ผู้เสนอขอฯ ปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จ โดยส่งคืนฝ่ายบุคคลในวันที่ 1 เม.ย. 2552 
 • เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานทางวิชาการผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดแล้ว  วันที่กำหนดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คือ วันที่ 1 พ.ย. 2552  ถือเอาระยะเวลาที่ปรับปรุงแก้ไข  โดยนับจากวันที่ยื่นเรื่องครั้งแรกรวมกับระยะเวลาที่ใช้ปรับปรุงแก้ไข เป็นวันกำหนดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 • เหตุผลก็คือ  ไม่ควรนำระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการอื่นๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ  เพราะถ้าดำเนินการล่าช้า  ก็ยิ่งทำให้ผู้เสนอขอฯ เสียประโยชน์  ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับผู้เสนอขอฯ จึงควรคิดแต่เฉพาะระยะเวลาที่ปรับปรุงแก้ไขจริงๆ เท่านั้น

คราวนี้ เคลียร์ไหมคะ!!  ท่านอธิการของเราเนี่ย....ช่างละเอียดรอบคอบจริงๆ 

หมายเลขบันทึก: 274300เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2009 22:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 07:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี