จากการอ่านบทความเรื่องความหมายของมนุษยสัมพันธ์สรุปความได้ว่ามนุษยสัมพันธ์เกิดจากคำ 2 คำรวมกันคือ(Human)และสัมพันธ์(Relation)ซึ่งคำว่า มนุษย์ หมายถึงลักษณะของความเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงและ สัมพันธ์ หมายถึง ความผูกพันเกี่ยวข้อง การติดต่อกัน ความเกี่ยวพันกัน เมื่อนำทั้งสองมารวมกันเป็นมนุษย์สัมพันธ์ จึงมีความหมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่รวมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปมนุษยสัมพันธ์มักจะใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และมักใช้ในความหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะจัดเป็นทั้งศาสตร์(Science)และศิลป์(Art)เนื่องจากมีหลักการและทฤษฎีที่เป็นข้อความรู้และการนำหลักการและทฤษฎีไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเทคนิควิธีการซึ่งถือเป็นศิลปะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าคนแต่ละคนมีความสามารถในการติดต่อกับผู้อื่นไม่เท่ากันบางคนเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก ในขณะที่บางคนไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้หรือทำงานร่วมด้วยนั่นเป็นเพราะเขาขาดศิปะในการติดต่อกับกับบุคคลอื่นซึ่งอาจเป็นเพราะไม่รู้หลักการว่าควรทำอย่างไรหรือเป็นเพราะนำหลักการไปใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการที่คนเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นจะจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชียวชาญจนสามารถนำหลักการที่เป็นข้อความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ