kittisak
นาย kittisak น้องเล็ก seankum

ผลการศึกษาการใช้คู่มือ


คู่มือการใช้งาน

บทคัดย่อ

 

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  เพื่อศึกษาความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอนเครือข่ายการวิจัย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2550  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยครูผู้สอนเครือข่ายการวิจัย จำนวน
25 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Random Sampling ) จากครูผู้สอนที่สมัครเข้ารับการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือ

การใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นทั้งเอกสารคู่มือการใช้งานและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – Book ) แบบประเมินความสอดคล้องและคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามครูผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าร้อยละ ( % )

 

                  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการทดลองใช้คู่มือโปรแกรม Flip Album Vista Pro ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นกับครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายการวิจัย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.39 / 86.94   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80 / 80  ผลการประเมินความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้คู่มือโปรแกรม Flip Album Vista Pro  ผลิตสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.35  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.30   และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการใช้งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro  ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายการวิจัย อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.82 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16

 

               

หมายเลขบันทึก: 272136เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2009 08:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 07:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี