กำหนดการสอน

สุเมธ

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่/วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

สัปดาห์ที่ 5

15-19 มิถุนายน52

1. หาผลลบที่กำหนดให้ได้

 

 

 

 

 

2. หาผลลบจำนวนที่มีหลายหลักได้

 

 

 

3. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการลบได้

1. ทบทวนการลบของจำนวน โดยการตอบด้วยวาจา

2. แสดงวิธีหาผลลบบนกระดาษเป็นรายบุคคล โดยการสุ่ม

3. หาผลลบของจำนวนที่มีหลายหลัก โดยการสุ่มตอบที่ละคน

4. ทำแบบฝึกหัดการลบจำนวนที่มีหลายหลัก หน้า 21-22

5. ตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบ

 - โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

 - โจทย์ถามหาอะไร

 - จะหาคำตอบได้ด้วยวิธีการใด

 - คำตอบที่ได้มีค่าเท่าไร

6. สุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีทำบนกระดาน

7. เขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหา

8. ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-24

1. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. แบบฝึกหัด

1. การทำแบบฝึกหัด

2. การตอบคำถาม

3. การแสดงวิธีทำบนกระดาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 271743, เขียน: 28 Jun 2009 @ 15:51 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่ 6วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

22 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา (สิ่งที่โจทย์กำหนด, สิ่งที่โจทย์ถาม,วิธีหาคำตอบ)

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 25-27

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

23 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถาม

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 29-30

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

24 มิ.ย. 52

ผ่านการประเมินตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

ตรวจแบบทดสอบ

26 มิ.ย. 52

อธิบายลักษณะของ ส่วนของระนาบ ได้

1. ศึกษาความหมายของส่วนของระนาบ

2. ยกตัวอย่างสิ่งของที่มีส่วนของระนาบ

3. ตอบคำถาม สิ่งที่ครูยกตัวอย่างว่ามีส่วนของระนาบหรือไม่

ทำแบบฝึกหัด หน้า 31

. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ลงชื่อ                                     ผู้บันทึก

                                                    (นายสุเมธ   ดีชัยชนะ)

 

ลงชื่อ               รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ลงชื่อ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

       (นายสุริยะ  ชิดทอง)                                                  (ว่าที่ร.ต.วิญญู  สุธรรมฤทธิ์)

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่ 6วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

22 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา (สิ่งที่โจทย์กำหนด, สิ่งที่โจทย์ถาม,วิธีหาคำตอบ)

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 25-27

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

23 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถาม

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 29-30

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

24 มิ.ย. 52

ผ่านการประเมินตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

ตรวจแบบทดสอบ

26 มิ.ย. 52

อธิบายลักษณะของ ส่วนของระนาบ ได้

1. ศึกษาความหมายของส่วนของระนาบ

2. ยกตัวอย่างสิ่งของที่มีส่วนของระนาบ

3. ตอบคำถาม สิ่งที่ครูยกตัวอย่างว่ามีส่วนของระนาบหรือไม่

ทำแบบฝึกหัด หน้า 31

. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ลงชื่อ                                     ผู้บันทึก

                                                 (นายสุเมธ   ดีชัยชนะ)

 

ลงชื่อ                รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ลงชื่อ             ผู้อำนวยการโรงเรียน

       (นายสุริยะ  ชิดทอง)                                                  (ว่าที่ร.ต.วิญญู  สุธรรมฤทธิ์)

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่ 7วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

29 มิ.ย. 52

บอกลักษณะของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสีได้

1. ครูอธิบายลักษณะของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสี

2. นักเรียนอภิปรายความแตกต่างของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสีได้

3. ครูอธิบายการเขียนสัญลักษณ์ของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสี

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การมีส่วนร่วม

- การทำแบบฝึกหัด

30 มิ.ย. 52

1. บอกส่วนประกอบของมุมได้

2. เปรียบเทียบขนาดของมุมได้

1. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของมุม

2. ร่วมกันบอกส่วนประกอบของมุมที่กำหนดในหนังสือ

3. เปรียบเทียบขนาดของมุม

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

1 ก.ค. 52

เมื่อกำหนดมุมให้สามารถบอกได้ว่ามุมที่กำหนดให้เป็นมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

1. นักเรียนพับกระดาษให้เป็นมุมฉาก

2. นำกระดาษที่ได้เทียบกับรูปในหนังสือแล้วพิจารณาว่าเป็นมุมฉาก

3.เปรียบเทียบขนาดมุมเพื่อพิจารณาว่าเป็นมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

 

 

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอ

เขียนเมื่อ 

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่ 6วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

22 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา (สิ่งที่โจทย์กำหนด, สิ่งที่โจทย์ถาม,วิธีหาคำตอบ)

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 25-27

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

23 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถาม

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 29-30

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

24 มิ.ย. 52

ผ่านการประเมินตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

ตรวจแบบทดสอบ

26 มิ.ย. 52

อธิบายลักษณะของ ส่วนของระนาบ ได้

1. ศึกษาความหมายของส่วนของระนาบ

2. ยกตัวอย่างสิ่งของที่มีส่วนของระนาบ

3. ตอบคำถาม สิ่งที่ครูยกตัวอย่างว่ามีส่วนของระนาบหรือไม่

ทำแบบฝึกหัด หน้า 31

. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ลงชื่อ                                     ผู้บันทึก

                                                    (นายสุเมธ   ดีชัยชนะ)

 

ลงชื่อ               รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ลงชื่อ                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

       (นายสุริยะ  ชิดทอง)                                                  (ว่าที่ร.ต.วิญญู  สุธรรมฤทธิ์)

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่ 6วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

22 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา (สิ่งที่โจทย์กำหนด, สิ่งที่โจทย์ถาม,วิธีหาคำตอบ)

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 25-27

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

23 มิ.ย. 52

แก้โจทย์ปัญหาบวกและลบได้

1. ร่วมกันตอบคำถาม

2. แสดงวิธีการหาคำตอบบนกระดาน

3. แบบฝึกหัด หน้า 29-30

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

24 มิ.ย. 52

ผ่านการประเมินตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้

ตรวจแบบทดสอบ

26 มิ.ย. 52

อธิบายลักษณะของ ส่วนของระนาบ ได้

1. ศึกษาความหมายของส่วนของระนาบ

2. ยกตัวอย่างสิ่งของที่มีส่วนของระนาบ

3. ตอบคำถาม สิ่งที่ครูยกตัวอย่างว่ามีส่วนของระนาบหรือไม่

ทำแบบฝึกหัด หน้า 31

. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ลงชื่อ                                     ผู้บันทึก

                                                 (นายสุเมธ   ดีชัยชนะ)

 

ลงชื่อ                รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ลงชื่อ             ผู้อำนวยการโรงเรียน

       (นายสุริยะ  ชิดทอง)                                                  (ว่าที่ร.ต.วิญญู  สุธรรมฤทธิ์)

กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่ 7วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

29 มิ.ย. 52

บอกลักษณะของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสีได้

1. ครูอธิบายลักษณะของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสี

2. นักเรียนอภิปรายความแตกต่างของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสีได้

3. ครูอธิบายการเขียนสัญลักษณ์ของจุด ส่วนชองเส้นตรง เส้นตรง และรังสี

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การมีส่วนร่วม

- การทำแบบฝึกหัด

30 มิ.ย. 52

1. บอกส่วนประกอบของมุมได้

2. เปรียบเทียบขนาดของมุมได้

1. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของมุม

2. ร่วมกันบอกส่วนประกอบของมุมที่กำหนดในหนังสือ

3. เปรียบเทียบขนาดของมุม

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอบคำถาม

- การทำแบบฝึกหัด

1 ก.ค. 52

เมื่อกำหนดมุมให้สามารถบอกได้ว่ามุมที่กำหนดให้เป็นมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

1. นักเรียนพับกระดาษให้เป็นมุมฉาก

2. นำกระดาษที่ได้เทียบกับรูปในหนังสือแล้วพิจารณาว่าเป็นมุมฉาก

3.เปรียบเทียบขนาดมุมเพื่อพิจารณาว่าเป็นมุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

 

 

หนังสือเรียนสารสะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 4

- การตอ