กำหนดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์                  รายวิชา คณิตศาสตร์  ค21101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2552

สัปดาห์ที่/วัน เดือน ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหา/กิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน

การวัด/ประเมินผล

สัปดาห์ที่ 5

15-19 มิถุนายน52

1. หาผลลบที่กำหนดให้ได้

 

 

 

 

 

2. หาผลลบจำนวนที่มีหลายหลักได้

 

 

 

3. แสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาการลบได้

1. ทบทวนการลบของจำนวน โดยการตอบด้วยวาจา

2. แสดงวิธีหาผลลบบนกระดาษเป็นรายบุคคล โดยการสุ่ม

3. หาผลลบของจำนวนที่มีหลายหลัก โดยการสุ่มตอบที่ละคน

4. ทำแบบฝึกหัดการลบจำนวนที่มีหลายหลัก หน้า 21-22

5. ตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการลบ

 - โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

 - โจทย์ถามหาอะไร

 - จะหาคำตอบได้ด้วยวิธีการใด

 - คำตอบที่ได้มีค่าเท่าไร

6. สุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีทำบนกระดาน

7. เขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหา

8. ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-24

1. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. แบบฝึกหัด

1. การทำแบบฝึกหัด

2. การตอบคำถาม

3. การแสดงวิธีทำบนกระดาน