AHS 5S Award 2009 : ตอนที่ 4

ตอนที่ 3


ภาพการรับรางวัลบางส่วนในงาน AHS 5S Award 20 09

 

ประเภทรางวัล

หน่วยงาน / บุคลากรที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

รางวัลบุคคล

ขวัญใจ 5 ส.

 

1. ดร.อรอุมา บุญยารมย์
    (ขวัญใจ 5 ส. สำหรับคณาจารย์
2. นายสำเริง  ฟากฟื้น
    (ขวัญใจ 5 ส. สำหรับเจ้าหน้าที่)
3. นางสีทร  นุเว
    (ขวัญใจ 5 ส. สำหรับพนักงานทำความสะอาด)   

 

ที่มา : ได้จากการเสนอชื่อสูงสุดของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะฯ
รางวัลที่ได้รับ :
เสื้อสามารถ
AHS 5S Award 2009

รางวัลหน่วยงาน
เขตพื้นที่ 5 ส.

1. ห้องผู้บริหาร
    (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง)
2. ห้องพักอาจารย์
    (อ.จิรภาส จงจิตวิมล)
3. งานธุรการ   

ที่มา : ห้องผู้บริหารและห้องพักอาจารย์ได้จากการประเมินพื้นที่ 5 ส. และมีคะแนนสูงสุด
งานธุรการ ได้จากการส่งประกวดนวัตกรรมบริการรวมคะแนนการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ได้รับคะแนนสูงสุด
รางวัลที่ได้รับ
:
เสื้อสามารถ
AHS 5S Award 2009

โซนพื้นที่

1. สำนักงานเลขานุการ

ที่มา : ได้คะแนนรวม

สูงสุด ดังนี้ การนำเสนอ, การประเมินพื้นที่ 5 ส. และนวัตกรรมบริการ

รางวัลที่ได้รับ :
โส่รางวัล
AHS 5S Award 2009

ประเภทรางวัล

หน่วยงาน / บุคลากรที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

รางวัลหน่วยงาน

เขตพื้นทื่
(มาตรฐาน 5S)

 

1. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง)   
2.  ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ดร. อรอุมา  บุณยารมย์)
3.  ห้องพักอาจารย์
( อ.จิรภาส จงจิตวิมล)
4.  งานธุรการ
5.  งานการเงินและพัสดุ
6.  งานนโยบายและแผน
7.  งานห้องปฏิบัติการ

 

ที่มา : หน่วยงานได้คะแนนการตรวจประเมินพื้นที่ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
รางวัลที่ได้รับ :
ประกาศนียบัตร

โซนพื้นที่
(มาตรฐาน 5S)

1. ภาควิชารังสีเทคนิค
2. สำนักงานเลขานุการ

ที่มา : หน่วยงานได้คะแนนการตรวจประเมินพื้นที่ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
รางวัลที่ได้รับ :
ประกาศนียบัตร

 

โซนพื้นที่

1. สำนักงานเลขานุการ

ที่มา : ได้คะแนนรวม

สูงสุด ดังนี้ การนำเสนอ, การประเมินพื้นที่ 5 ส. และนวัตกรรมบริการ

รางวัลที่ได้รับ :
โล่รางวัล
AHS 5S Award 2009

                                                     

สำหรับรางวัลเสื้อสามารถ AHS 5S Award 2009 จะมีการมอบในวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 25 มิถุนายน 52 ครับ

                                                          บอย สหเวช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ชื่นชม ครับ ทีมงาน สหเวชศาสตร์ มน

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เป็นกำลังใจให้ชาวสหเวชมาตลอด